• Oznamujeme Vám - ŠJ

     • Prihlasovanie a odhlasovanie na stravu do konca škol.roku 2020 bude možné iba do 22.06.2020 do 12,00 hod.( kvôli vyúčtovaniu šk.roku). Odhlásiť / prihlásiť si dieťa môžete cez edu page  po tomto termíne už bude systém zablokovaný.

      Po tomto termíne je možné v prípade neprítomnosti žiaka obed vyzdvihnúť do obedára.

     • OTVORENIE ŠKOLY OD 15. 6. 2020

     • Milí rodičia, po uvoľnení ďalších opatrení a na základe rozhodnutia ministra školstva od 15. 6. 2020 otvárame školu pre žiakov 1. – 5. ročníka.

      Škola bude otvorená od 7.00 do 17.00 hod. Keďže nástup žiakov je dobrovoľný, prosíme Vás, nahláste triednemu učiteľovi, či žiak do školy nastúpi alebo nenastúpi.

      Záujem o stravovanie treba nahlásiť priamo vedúcej ŠJ telefonicky 033/6413417 alebo mailom stravovanie@zsfandlyho.sk.

       

      1. – 4. ročník

      Od 7.00 do 8.00 hod  - ranná družina pre prihlásených žiakov do ŠKD.

      Žiaci sa riadia podľa rozvrhu a pokynov triedneho učiteľa.

      Kto má záujem o ŠKD, je potrebné sa prihlásiť – poplatok za jún je potrebné uhradiť (VZN).

       

      5. ročník

      Nástup do školy od 7.45 – 7.55.

      Od 15. 6. 2020 do 19. 6. 2020 budú mať 4 vyučovacie hodiny podľa upraveného rozvrhu (8:00 – 11:40).

      Žiaci, ktorí zostanú doma, nebudú mať online hodiny, práca im bude do 18. 6. 2020 zasielaná prostredníctvom Edupage.

       

       

     • ŠKD poplatky

     • Milí rodičia,

      podľa VZN č. 5/2020 Mesta Pezinok o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach vás prosíme o úhradu poplatku za ŠKD za mesiac marec.V mesiacoch apríl až máj sa z dôvodu prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach a v dôsledku trvania mimoriadnej situácie príspevok neuhrádza. 

      V prípade, že po otvorení školy od 1.6.2020 vaše dieťa navštevuje ŠKD, je potrebné uhradiť aj príspevok za jún. V prípade, že príspevok/príspevky už boli zákonnými zástupcami žiakov uhradené (v mesiacoch, v ktorých bolo vyučovanie prerušené), budú o tieto príspevky znížené platby v budúcom školskom roku ( v prípade štvrtákov vrátené ako preplatky na účet).

   • Kontakty

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
  • Počítadlo návštev