• Účel účelového cvičenia
   • Účel účelového cvičenia

   • 27.09.2023 10:20
   • V pondelok 25. 9. 2023 absolvovali všetky piate až ôsme ročníky našej školy účelové cvičenie.
   • Pojem vysvetľuje pani zástupkyňa pre 2. stupeň Martinka Šnircová: „Súčasťou vzdelávania na základnej škole je aj téma Ochrana života a zdravia. Žiaci sa s jednotlivými okruhmi oboznamujú nielen na jednotlivých predmetoch, ale aj na didaktických hrách a účelových cvičeniach. Citujúc Štátny vzdelávací program môžeme povedať, že ich 

    ,snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.‘” Žiaci druhého stupňa sa preto po dvojhodinovej teoretickej príprave vybrali do terénu okolitej prírody. Páčila sa im takáto forma vyučovania? 

    Siedmačka Viki: „Išli sme do Limbachu. Bola tam zábava a kľud.” 
    Piatak Radko: „Naším cieľom bol domček Celestín. Bolo dobre, len pieklo slnko a my sme sa priveľmi obliekli.”   
    Každopádne, hoci nie všetci zvládali bez komentárov chôdzu v udanom tempe, takmer bez výnimky sa tešili z možnosti vymeniť sedenie v školských laviciach za pohyb na čerstvom vzduchu. 

     

     

    (foto: Gabriela Fialová) 

   • Naspäť na zoznam článkov
  • zatiaľ žiadne údaje
   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok

   •  

    Jolly Phonics je program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku.

    S Jolly Phonics, sa deti učia nielen zvuky anglickej abecedy, ale všetky zvuky, ktoré angličtina má. 

    Jolly Phonics  je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre malé deti.

 •     

    • Kontakt

     • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
     • 033 / 641 22 53
     • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
     • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
     • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
     • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
     • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
     • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
     • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
    • Prihlásenie