• Program primárneho vzdelávania:

      • má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí,
      • je založené na princípe postupu od známeho k neznámemu, najmä z pozorovania a zažitia aktivít, ktoré sú spojené so životom dieťaťa,
      • zabezpečuje možnosť získať vlastnými aktivitami skúsenosti a zážitky z hrového i učebného prostredia rovesníkov, rozvíja potrebu slovne sa vyjadrovať  ale tiež realizovať sa prostredníctvom pohybov, piesní či obrazov, čo má v tomto období veľký  významný základ pre rozvoj gramotnosti

       

      Obsah školského vzdelávania tvorí naše kultúrne dedičstvo, utvára sa na základe kultúrnych tradícií, ktoré spoločenstvo prebralo z minulosti a z inovácií, ku ktorým dospelo.

      V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť, gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti, spôsobilosti učiť sa učiť sa, vedieť riešiť problémy, rovnako to sú osobné, sociálne a občianske spôsobilosti a postoje voči spoločnosti.

      Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať.

      Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia.

      Vzdelávacie oblasti primárneho  vzdelávania:

      Jazyk a komunikácia

      • cieľom oblasti jazyk a komunikácia je rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov, jazyk chápeme ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.

      Matematika a práca s informáciami

      • cieľom matematiky je rozvíjať u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách,  vedie žiakov k schopnostiam aplikovať matematických poznatky v praxi.
      • cieľom informatickej výchovy je zoznámiť žiakov sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote, žiakov naučiť využívať nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na získavanie a sprostredkovanie informácií.

      Príroda a spoločnosť

      • cieľom  je rozvíjať poznanie v oblasti prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bol žiak schopný samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich objektívne spracovávať, viesť žiakov k pochopeniu potreby aktívnej ochrany prírodného a kultúrneho prostredia, k efektívnejšiemu využívaniu látok, ktoré nám príroda poskytuje, umožniť im poznanie fungovania ľudského tela a viesť  ich k aktívnej ochrane vlastného zdravia, podporovať  schopnosť žiakov rozprávať o svojom rodnom kraji, pričom využívajú poznatky zo svojich skúseností, porozprávať o významných historických udalostiach.

      Človek a hodnoty

      • cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.

      Človek a svet práce

      • cieľom oblasti je zahrnúť návrhy pracovných činností a technológií, ktoré by mali viesť žiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispievať tak k úcte k práci. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. Je to tvorivé využitie technických materiálov, základy konštruovania, stravovania a prípravy jedál, starostlivosť o životné prostredie, ľudové tradície a remeslá.

      Umenie a kultúra

      • cieľom oblasti je chápať význam umenia a estetickej činnosti v každodennom živote, rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať  svoje estetické zážitky, rešpektovať a tolerovať  hodnoty iných kultúr, tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami  výtvarného umenia, hudby, pohybového gesta či písaného a hovoreného slova.

      Zdravie a pohyb

      • cieľom je pozitívne stimulovať  vývin kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti ako sú: základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti, manipulačné, pohybové a prípravné športové hry, kreatívne a estetické pohybové činnosti, psychomotorické cvičenia a hry, aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti.
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie