• Názov organizácie:

    Základná škola, Fándlyho ll,

    902 01 Pezinok

    Názov internej smernice:

    Smernica pre školský klub detí

    Poradové číslo smernice:

     

    Vypracoval:

    PaedDr. Ingrid Laláková

    Schválil:

    Ing. Monika Hlúšková

    Dátum vyhotovenia internej

    smernice:

    31.08.2016

    Za správnosť smernice

    zodpovedá:

    PaedDr. Ingrid Laláková

    Za dodržiavanie smernice

    zodpovedá:

    PaedDr. Ingrid Laláková

    Platnosť internej smernice:

    Od  01.09.2016

    Prílohy:

     

     

     

    Čl. 1

    Všeobecné ustanovenia

     

         Účelom smernice je určiť spôsob prihlasovania a odhlasovania detí do školského klubu (ŠKD) detí a úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, ktorý je súčasťou Základnej školy Fándlyho 11, 902 01 Pezinok.

     

    Prihlasovanie a odhlasovanie:

    1. Žiaci sa do školského klubu detí zaraďujú na základe písomnej žiadosti podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna príslušného školského roka.
    2. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje termín podania prihlášok do 10. septembra príslušného školského roka.
    3. O zaradení do ŠKD vydá riaditeľ školy ako príslušný orgán štátnej správy ROZHNODNUTIE o zaradení dieťaťa do ŠKD,  riaditeľstvo uprednostní deti zamestnaných rodičov pred deťmi, ktorých mamičky sú na MD.
    4. Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku.
    5. Odhlásiť dieťa z pravidelnej dochádzky v školskom klube je povinný zákonný zástupca na základe písomnej odhlášky, ktorú odovzdá príslušnej  vychovávateľke.

     

     

    Čl. 2

    Výška poplatku a spôsob platby

     

    1. V zmysle § 114 ods.6 a ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol stanovený povinný príspevok na úhradu za pobyt žiaka v školskom klube detí. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je určená zriaďovateľom školy (Mestom Pezinok) sumou vo výške 8,70 €. (VZN č. 10/2011 z 20.09.2011).
    2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Možno ho uhradiť jednou platbou naraz na viac mesiacov v danom kalendárnom roku, t.j. do decembra a od januára.
    3. Príspevok je možné uhradiť platbou na príjmový účet školy vedený v Dexia banke, Pezinok číslo účtu: IBAN: SK12 5600 0000 0066 0749 0007       
    • vkladom na účet ŠKD
    • trvalým príkazom
    • cez internet

    Pri každom spôsobe platby musí byť uvedené meno žiaka, mesiac za ktorý sa príspevok platí a pridelený variabilný symbol (VS). Platba uvedenými spôsobmi sa bude realizovať od 01.09.2016.

    1. Pri nepravidelnej dochádzke žiaka do školského klubu detí a taktiež v prípade jeho ospravedlnenej neprítomnosti v ŠKD pre chorobu a pod. sa výška príspevku nekráti.
    2. O znížení, alebo odpustení  príspevku rozhoduje zriaďovateľ školy - Mesto Pezinok, ktorý vydá zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie (§114 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.).
    3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi je v zmysle VZN č. 10/2011 z 20.09.2011 Mesta Pezinok od platenia príspevku oslobodený, ak predloží riaditeľovi školy o tom doklad.

     

    Čl. 3

    Záverečné ustanovenia

     

    1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 009.2016

     

     

     

     

     

    Pri nepravidelnej dochádzke žiaka do školského klubu detí sa výška príspevku nekráti, ale v prípade ospravedlnenej neprítomnosti pre chorobu /viac ako 3 týždne/ alebo liečenie, sa po dohode s p. riaditeľkou ZŠ výška príspevku na určité obdobie ruší.

     

     

     

     

     

     

     

     

    V Pezinku 31.08.2016                                                                    Ing. Monika Hlúšková

                                                                                                                     riaditeľ školy

     

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev