• Profil školy

    • ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku je plnoorganizovaná základná škola ( zriaďovateľ Mesto Pezinok), ktorej súčasťou je ŠKD a ŠJ. Škola má významné postavenie medzi školami v Pezinku, ktoré dosahuje výsledkami vo vzdelávacej oblasti, predmetových a športových súťažiach a mimoškolských aktivitách.

     Od 1. januára 2007 sa škola zaradila do medzinárodnej siete akadémií informačných technológií a od 1.decembra 1999 do siete "Škôl podporujúcich zdravie" v SR.
          V škole je povinné vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka. Od 1. 9. 2010 sa na škole vyučuje s prvkami daltonského plánu,  ktorý podporuje využívanie individuálneho prístupu ku deťom a je zameraný na vzájomnú spoluprácu detí, učiteľov i rodičov. Škola je zapojená do spolupráce s asociáciami daltonských škôl doma i v zahraniční. Podporuje moderné formy vyučovania, zavádzanie nových výukových postupov a technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Od septembra 2015 sa začalo na škole s novou revolučnou metodikou čítania „Sfumato – splývavé čítanie“. Vo výuke angličtiny v nižších ročníkoch škola používa nové formy výuky cudzích jazykov, ako napríklad Jolly Phonics.  Škola spolupracuje s viacerými jazykovými školami, využíva zahraničných lektorov na zlepšenie konverzácie detí, poriada intenzívne jazykové týždne, kedy celá výučba prebieha v angličtine a jazykové pobyty detí v zahraničí, napríklad v Anglicku.

     Od septembra 2016 sa vo vybraných triedach začalo s Hejného metódou výuky matematiky a s novým jednoduchším typom písma pre deti – Comenia Script.

     Na škole je veľká podpora športu. Výborné výsledky dosahuje škola v ľahkej atletike a športovej gymnastike dievčat, kde dosahuje poradné umiestnenia aj na Slovensku. Škola podporuje halové veslovanie, poriada súťaže v halovom veslovaní a dosahuje v tomto športe výborné výsledky aj na medzinárodnej úrovni.

     Od septembra 2015 prešla škola na elektronické vedenie dokumentácie.

      

     Na škole pôsobí žiacky parlament, ktorý sa aktívne zapája do diania na škole a organizuje akcie pre učiteľov i žiakov. Škola vydáva školský časopis „FanFán“,  ktorý mapuje dianie na škole, motivuje žiakov ku literárnej a edičnej činnosti. Na škole je veľmi bohatá krúžková činnosť. Škola poriada množstvo kurzov pre rôzne ročníky ako napríklad „Poznaj svoje hlavné mesto“, turisticko-poznávací kurz, historický kurz a veľa kurzov so športovým zameraním. Škola spolupracuje s množstvom organizácií, nadácií a inštitúcií, poriada besedy, preventívne a výukové programy, prednášky s rôznymi osobnosťami spoločenského života, podporuje finančnú gramotnosť, boj proti drogám, rasizmu a šikane. Na škole pôsobí školský špeciálny pedagóg a psychológ.

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie