• Kariérový poradca

    • KARIÉROVÝ PORADCA

     (jeho miesto, poslanie a význam v škole)

      

     1. Základné informácie

     Kariérový poradca plní úlohy kariérového poradenstva v otázkach vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov. Spolupracuje s CPaP, školskou psychologičkou, špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov.

      

     1. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou

     V oblasti profesijnej orientácie KP poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

     • informuje o možnostiach štúdia na stredných školách,

     • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,

     • informuje o povolaniach,

     • umožňuje žiakom stretnutia so zástupcami stredných škôl, účasť žiakov na prezentáciách SŠ (tzv. deň otvorených dverí).

      

     1. Dôležité termíny – Podávanie prihlášok na SŠ

     Zákonný zástupca (rodič) podáva elektronickú prihlášku na SŠ cez Edupage (z rodičovského konta) v priebehu februára 2024 a najneskôr do 14. marca 2024 základnej škole na kontrolu a potvrdenie známok/hodnotenia. Následne sa elektronická prihláška systémom odošle na SŠ do 20. marca 2024.

      

     1. Dôležité termíny – Prijímacie pohovory na SŠ

     Termíny určuje MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a pre školský rok 2024/25 sú nasledovné:

     • 1. KOLO

      

     NETALENTOVÉ odbory

     TALENTOVÉ odbory

     + 2. Fáza športové školy

     1.Fáza športové školy

      

      

     ̶

     ̶

     25. marec až 19. apríl 2024

      

     1. TERMÍN

     2. máj

     alebo aj 3. máj 2024

     29. apríl

     alebo aj 30. apríl a 26. apríl 2024

      

      

     2. TERMÍN

     6. máj

     alebo aj 7. máj 2024

     9.máj

     alebo aj 10. a 13. máj 2024

      

      

      

      

     • 2. KOLO

      • Termín 18. jún 2024 (výnimočne dokončenie 19. jún 2024)

      • 2. kolo je určené pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka na nenaplnený počet miest – POZOR, 2. kolo neplatí pre 8-ročné odbory

      • o 2. kole rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade, oznam o konaní 2. kola zverejní na webovom sídle školy do 6. júna 2024.

      

     Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk

      

     Kontakt: dagmar.udvardiova@zsfandlyho.sk , T. č.: 033/641 22 53

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie