• Kariérový poradca

    • KARIÉROVÝ PORADCA
     (jeho miesto, poslanie a význam v škole)


     1. Základné informácie
     Kariérový poradca plní úlohy kariérového poradenstva v otázkach vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov. Spolupracuje s CPPPaP, školskou psychologičkou, špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov.


     2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou
     V oblasti profesijnej orientácie KP poskytuje poradenský servis
     pre rodičov a žiakov:

     • informuje o možnostiach štúdia na stredných školách,
     • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
     • informuje o povolaniach,
     • umožňuje žiakom stretnutia so zástupcami stredných škôl, účasť žiakov na prezentáciách SŠ (tzv. Deň otvorených dverí).

     3. Dôležité termíny – prijímacie pohovory na SŠ:


     1. KOLO – termíny určuje MŠVVaŠ SR a pre školský rok 2022/23 sú nasledovné:

       NETALENTOVÉ odbory TALENTOVÉ odbory + 2. Fáza športové školy 1.Fáza športové školy
           21. marec až 14. apríl 2023
     1. TERMÍN 4. mája alebo aj 5. mája 2023 2. mája alebo aj 5.mája a 28. apríla 2023  
     2. TERMÍN 9. mája alebo aj 10. mája 2023 11.mája alebo aj 12. a 15. mája 2023  


     2. KOLO – termíny ako doteraz, podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a pre školský rok 2022/23 sú nasledovné:
     • 20. júna 2023 (výnimočne dokončenie 21. júna 2023)
     • 2. kolo je určené pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka na nenaplnený počet miest – POZOR, 2. kolo neplatí pre 8-ročné odbory
     • o 2. kole rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade, oznam o konaní 2. kola zverejní na webovom sídle školy do 6. júna 2023.


     Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk
     Kontakt: dagmar.udvardiova@zsfandlyho.sk , T. č.: 033/641 22 53

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie