• Profil školy

    • ZŠ  Fándlyho 11 v Pezinku sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta. Školu tvorí budova školy, školského klubu, školskej jedálne a telocvične. Obklopená je zeleňou priestranného školského parku. V areáli školy je zrekonštruované basketbalové ihrisko, ihrisko s využitím pre hádzanú, volejbal, softbalové ihrisko,  doskočisko s rozbehovou dráhou, bežecká dráha na 60 metrov, pieskovisko, preliezky a školský pozemok. V časti pozemku školy je vybudovaná moderná "Judo" hala a v blízkosti školy sa nachádza krytá plaváreň.

      

     Od 1.decembra 1999 sme zaradení do siete "Škôl podporujúcich zdravie" v SR.
     Od 1.januára 2002 sme školou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je Mesto Pezinok.
     Od 1.septembra 2006 zriaďujeme triedy s využitím prvkov integrovaného tematického vyučovania (ITV).
     Od 1.januára 2007 sa škola zaradila do medzinárodnej siete akadémií informačných technológií.

     V škole je povinné vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka. 

     Od 1. 9. 2010 sa na škole vyučuje s prvkami daltonského plánu,  ktorý podporuje využívanie individuálneho prístupu ku deťom a je zameraný na vzájomnú spoluprácu detí, učiteľov i rodičov. Škola je zapojená do spolupráce s asociáciami daltonských škôl doma i v zahraniční. Podporuje moderné formy vyučovania, zavádzanie nových výukových postupov a technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Od septembra 2015 sa na škole začalo s  novou revolučnou metodikou čítania „Sfumato – splývavé čítanie“. Vo výuke angličtiny v nižších ročníkoch škola používa nové formy výuky cudzích jazykov, ako napríklad Jolly Phonics.  Škola spolupracuje s viacerými jazykovými školami, využíva zahraničných lektorov na zlepšenie konverzácie detí, poriada intenzívne jazykové týždne, kedy celá výučba prebieha v angličtine a jazykové pobyty detí v zahraničí, napríklad v Anglicku.

     Na škole je veľká podpora športu. Výborné výsledky dosahuje škola v ľahkej atletike a športovej gymnastike dievčat, kde dosahuje poradné umiestnenia aj na Slovensku. Škola podporuje halové veslovanie, poriada súťaže v halovom veslovaní a dosahuje v tomto športe výborné výsledky aj na medzinárodnej úrovni.

     Od septembra 2015 prešla škola na elektronické vedenie dokumentácie.

     Na škole pôsobí žiacky parlament, ktorý sa aktívne zapája do diania na škole a organizuje akcie pre učiteľov i žiakov. Škola vydáva školský časopis „Echo“,  ktorý mapuje dianie na škole, motivuje žiakov ku literárnej a edičnej činnosti. Na škole je veľmi bohatá krúžková činnosť. Škola poriada množstvo kurzov pre rôzne ročníky ako napríklad Poznaj svoje hlavné mesto, turisticko-poznávací kurz, historický kurz a veľa kurzov so športovým zameraním. Škola spolupracuje s množstvom organizácií, nadácií a inštitúcií, poriada besedy, preventívne a výukové programy, prednášky s rôznymi osobnosťami spoločenského života, podporuje finančnú gramotnosť, boj proti drogám, rasizmu a šikane. Na škole pôsobí školský špeciálny pedagóg a psychológ.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
   • sekretariat@zsfandlyho.sk
   • 033 / 641 22 53
   • Fándlyho 11 90201 Pezinok
   • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
   • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
   • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Marková 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
   • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
   • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
 • Počítadlo návštev