• Profil školy

    • ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku je plnoorganizovaná základná škola ( zriaďovateľ Mesto Pezinok), ktorej súčasťou je ŠKD a ŠJ. Škola má významné postavenie medzi školami v Pezinku, ktoré dosahuje výsledkami vo vzdelávacej oblasti, predmetových a športových súťažiach a mimoškolských aktivitách.

     Od 1. januára 2007 sa škola zaradila do medzinárodnej siete akadémií informačných technológií a od 1.decembra 1999 do siete "Škôl podporujúcich zdravie" v SR.
          V škole je povinné vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka. Od 1. 9. 2010 sa na škole vyučuje s prvkami daltonského plánu,  ktorý podporuje využívanie individuálneho prístupu ku deťom a je zameraný na vzájomnú spoluprácu detí, učiteľov i rodičov. Škola je zapojená do spolupráce s asociáciami daltonských škôl doma i v zahraniční. Podporuje moderné formy vyučovania, zavádzanie nových výukových postupov a technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Od septembra 2015 sa začalo na škole s novou revolučnou metodikou čítania „Sfumato – splývavé čítanie“. Vo výuke angličtiny v nižších ročníkoch škola používa nové formy výuky cudzích jazykov, ako napríklad Jolly Phonics.  Škola spolupracuje s viacerými jazykovými školami, využíva zahraničných lektorov na zlepšenie konverzácie detí, poriada intenzívne jazykové týždne, kedy celá výučba prebieha v angličtine a jazykové pobyty detí v zahraničí, napríklad v Anglicku.

     Od septembra 2016 sa vo vybraných triedach začalo s Hejného metódou výuky matematiky a s novým jednoduchším typom písma pre deti – Comenia Script.

     Na škole je veľká podpora športu. Výborné výsledky dosahuje škola v ľahkej atletike a športovej gymnastike dievčat, kde dosahuje poradné umiestnenia aj na Slovensku. Škola podporuje halové veslovanie, poriada súťaže v halovom veslovaní a dosahuje v tomto športe výborné výsledky aj na medzinárodnej úrovni.

     Od septembra 2015 prešla škola na elektronické vedenie dokumentácie.

     Na škole pôsobí žiacky parlament, ktorý sa aktívne zapája do diania na škole a organizuje akcie pre učiteľov i žiakov. Škola vydáva školský časopis „Echo“,  ktorý mapuje dianie na škole, motivuje žiakov ku literárnej a edičnej činnosti. Na škole je veľmi bohatá krúžková činnosť. Škola poriada množstvo kurzov pre rôzne ročníky ako napríklad „Poznaj svoje hlavné mesto“, turisticko-poznávací kurz, historický kurz a veľa kurzov so športovým zameraním. Škola spolupracuje s množstvom organizácií, nadácií a inštitúcií, poriada besedy, preventívne a výukové programy, prednášky s rôznymi osobnosťami spoločenského života, podporuje finančnú gramotnosť, boj proti drogám, rasizmu a šikane. Na škole pôsobí školský špeciálny pedagóg a psychológ.