• Plán práce

    • PLÁN PRÁCE KARIÉROVÉHO PORADCU PRE ŠK. ROK 2023/2024

      

      

      

     SEPTEMBER

     1. Vypracovať plán  poradenstva
     2. Rozbor rozmiestnenia absolventov v minulom školskom roku. Štatistika.
     3. Beseda so žiakmi 8. a 9. ročníka  o možnostiach štúdia  na jednotlivých typoch SŠ
     4. Informovať rodičov na RZ o možnosti individuálnych pohovorov žiakov a rodičov s KP o štúdiu na SŠ – podľa dohody
     5. Na RZ informovať rodičov a na TH žiakov 8. a 9. roč. o možnosti urobiť si testy k profesijnej orientácii
     6. Spresniť a doplniť evidenciu žiakov končiacich dochádzku na ZŠ, pokračovať v profesijnej orientácii
     7. Propagačná činnosť – stredné školy  
     8. V spolupráci so žiakmi 9. roč. pripraviť triedne nástenky – Kam po skončení ZŠ

      

      

     OKTÓBER

     1. Dopĺňanie údajov o voľbe povolania
     2. Spolupráca s kariérovými poradcami SŠ
     3. Prezentácie SŠ
     4. Pracovné stretnutie kariérových poradcov ZŠ (podľa plánu CPaP)

      

      

     NOVEMBER

     1. Na zasadnutí PR informovať o predbežnom záujme žiakov 8. a 9. roč.
     2. Príprava na prijímacie pohovory – systém, realizácia.
     3. Informovať žiakov a rodičov o Dňoch otvorených dverí na SŠ
     4. Zber záujmov pre potreby ŠVS – podľa harmonogramu

      

      

     DECEMBER

     1. Informovať žiakov o nových odboroch na SŠ
     2. Individuálne pohovory so žiakmi
     3. Exkurzia žiakov 9. roč. na SŠ (využívanie DOD)
     4. Zistiť záujem žiakov 5. roč. o štúdium na 8-roč. gymnáziách, vyplniť dokumentáciu, odoslať na ŠVS

      

      

     JANUÁR  

      1.  Doplnenie údajov do prihlášok žiakov na SŠ (známky po pedagogickej rade)

      2.  Zistiť zmeny záujmu žiakov o SŠ – informácie poslať do ŠVS

      3.  Uskutočniť RZ v 9. roč. so zameraním na problematiku profesijnej orientácie

      4.  Informovanie ZZ o forme podávania prihlášok na SŠ

     1.  Poradenská činnosť KP – priebežne

      

      

     FEBRUÁR

     1. Zber záujmov pre potreby ŠVS – podľa harmonogramu
     2. Informovať žiakov o naplnenosti SŠ zo štatistík ŠVS – program Proforient
     3. Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a školským psychológom - priebežne

      

      

     MAREC 

     1. Skontrolovanie a potvrdenie prihlášok žiakov na SŠ (talentové a netalentové)
     2. Importovanie databázy – program Proforient
     3. Prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ – overenie športového výkonu

      

      

     APRÍL

     1. Simulácia umiestnenia žiakov na základe vých.-vyuč. výsledkov a Testovania 9
     2. Export informácií do ŠVS
     3. Individuálna starostlivosť o žiakov pred prijímacími pohovormi

      

      

     MÁJ

     1. Prijímacie pohovory na SŠ – I. kolo – 1. a 2. termín; 2. fáza talentových skúšok na SŠŠ. Sledovanie úspešnosti našich žiakov
     2. Evidencia prijatých žiakov na  SŠ
     3. Podľa pokynov MŠ pokračovať v re-orientácii neprijatých žiakov
     4. Skontrolovať a potvrdiť prihlášky žiakov zúčastňujúcich sa II. kola PP

      

      

     JÚN

     1. Druhé kolo prijímacích pohovorov na SŠ – podľa pokynov MŠ
     2. So žiakmi 8.roč. vyplniť dotazník PODKLADY PRE VSTUPNÝ DOKLAD ŽIAKA
     3. Zistiť predbežný záujem žiakov 4. roč. o štúdium na SŠ (8-ročné štúdium). Vyplniť vstupné doklady.
     4. Doručiť vstupné doklady žiakov 4. a 8. roč. do ŠVS
     5. Ukončiť rozmiestnenie žiakov 9. roč.
     6. Vypracovať správu o činnosti ŠP a výsledkoch rozmiestnenia žiakov školy

      

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie