• Informácia o spracúvaní osobných údajov

     Pre informačný systém: IS Pedagogická dokumentácia

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

     Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

     Identifikačné a kontaktné údaje:

     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok

     Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

     Ing. Dominik Bartko, dominik.bartko@proenergy.sk, 0948/940 449

      

     1.       Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

     Spracúvanie osobných údajov žiakov a detí v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vedenia pedagogickej dokumentácie na základe predmetného zákona.

     Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

     Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

     2.       Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

     Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú:  Žiaci prevádzkovateľa

     Rozsah spracúvaných osobných údajov: Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť,  fyzického zdravia a duševného zdravia, mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálne - pedagogickej diagnostiky, identifikácia zákonných zástupcov žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt)

      

     3.       Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

      

     Orgány miestnej štátnej správy v školstve a samosprávneho kraja v ich územnej pôsobnosti požadované údaje o záujme žiakov o štúdium na stredných školách  podľa § 71 školského zákona,

     zriaďovateľ školy podľa § 158 ods.3 školského zákona,

      

     Štátna školská inšpekcia,

      

     Orgán miestnej štátnej správy v školstve a samosprávneho kraja a rada školy

      

     Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Zákonný zástupcovia dotknutých osôb za účelom informovania o prospechu žiakov v súlade s § 144 ods. 6 písm. c) školského zákona

      

     § 144 ods. 6 písm. c) školského zákona

      

     Iný oprávnený subjekt

     Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle 

     § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      

     So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

     4.       Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5.       Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

     Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

     6.       Doba uchovávania osobných údajov

     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov od doby kedy boli osobné údaje poskytnuté.

     7.       Profilovanie

     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     8.       Práva dotknutej osoby

     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: sekretariat@zsfandlyho.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     9.       Povinnosť poskytnutia osobných údajov

     Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie