• Informácia o spracúvaní osobných údajov

     Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

     Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

     Identifikačné a kontaktné údaje:

     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok, IČO 360 622 01

     Zástupca prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje na základe poverenia prevádzkovateľa je :

     aSc Agenda, Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO 31 361 161

     Mesto Pezinok, personálne oddelenie, Radničné nám. 7,902 01 Pezinok

     Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

     Ing. Dominik Bartko, dominik.bartko@proenergy.sk, 0948 940 449

     1.   Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

     Účelom spracúvania osobných údajov je: plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom napr. na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len pracovnoprávne vzťahy), vrátane predzmluvných vzťahov, rokovania o zmene zmluvy a spracovanie pracovnej agendy prevádzkovateľa, ktorá obsahuje najmä osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou, profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo vykonával, najmä však:

     • spracúvanie osobných údajov personálnej, pracovnej agendy dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu za účelom vedenia personálnej a pracovnej agendy zamestnancov a uchovávanie týchto osobných údajov po dobu povinnej archivácie v zmysle osobitných zákonov,
     • vedenie mzdovej agendy dotknutých osôb,
     • vedenie evidencie dochádzky do práce, kontroly odpracovaného času, evidencie nároku na stravu, jej prevzatí a úhrade za stravu (stravné lístky),
     • spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu,
     • hodnotenie dotknutých osôb za účelom zabezpečenia efektívnej prevádzky prevádzkovateľa po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu,
     • kopírovanie úradných dokladov s osobnými údajmi na základe osobitných zákonov a kopírovanie osobných dokladov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné spracúvať po dobu zapracovania osobných údajov do personálnej a mzdovej agendy,
     • spracúvanie a poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb v súlade s osobitnými zákonmi po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu za účelom vedenia agendy bezpečnosti práce (napr. poučenie z predpisov bezpečnosti práce) na základe osobitných zákonov (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - § 17),
     • spracúvanie dokladov o zdravotnej spôsobilosti (uložené v osobnom spise dotknutej osoby) za účelom zabezpečenia agendy bezpečnosti práce a zdravotnej služby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov,
     • spracovanie, postupovanie alebo zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb – zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresu elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa za účelom plnenia pracovných a funkčných povinností dotknutej osoby,
     • poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, inšpektorátu práce prípadne ďalším organizáciám (napr. doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam, súdu a pod.) na základe osobitných zákonov,
     • poskytovanie osobných údajov zamestnancov a osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu školiacim organizáciám za účelom vydania potvrdenia, osvedčenia, certifikátu podľa príslušných osobitných zákonov alebo štandardov,
     • poskytovanie osobných údajov zamestnancov a osôb v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu zmluvným partnerom, sprostredkovateľom pre zabezpečenie povinností prevádzkovateľa,
     • spracovanie a poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb riadiacemu orgánu a platobnej jednotke v rozsahu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a osobitných zákonov SR a EÚ na účely refundácie mzdových a personálnych výdavkov na základe súhlasu dotknutých osôb spracovanie osobných údajov - pracovné cesty. Účelom spracovania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom evidencie služobných resp. pracovných ciest, vyplatenia cestovných náhrad podľa osobitných zákonov a za účelom refundácie vyúčtovaných cestovných náhrad v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. (cestovné príkazy vrátane príloh, prehľady o pracovných cestách, výpisy o úhrade cestovných náhrad),
     • spracovanie výpisov z registra trestov (dotknuté osoby) za účelom ich predkladania v rámci verejného obstarávania na základe požiadavky verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní.
     • poskytovanie osobných údajov zmluvným partnerom za účelom účasti vo verejnej, obchodnej alebo inej súťaži za účelom preukázania odbornej spôsobilosti dotknutých osôb podľa Zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka, alebo podľa podkladov vyhlasovateľa súťaže. Spracúvanie dokladov o odborných spôsobilostiach dotknutých osôb za účelom ich postupovania tretím osobám (zmluvným partnerom, vyhlasovateľom súťaží, certifikačným organizáciám) pri predkladaní podkladov v rámci verejných a obchodných súťaží, v rámci preukázania spôsobilosti a činnosti Spoločnosti,
     • spracovanie osobných údajov dotknutých osôb – vodičov služobných vozidiel podľa zákona č. 725/2004 Z. z. zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých predpisov za účelom vedenia evidencie školenia vodičov a prevádzky vozidiel, spracovanie evidencie o vyplatení zahraničných alebo tuzemských služobných ciest podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
     • oznámenie osobných údajov zamestnanca vyslaného na výkon prác pri poskytovaní služieb prevádzkovateľa podľa § 4, zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v znení neskorších zákonov.
     • poskytovanie benefitného programu zamestnancom v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
     • spracúvanie súkromného tel. čísla za účelom plnenia pracovných povinností v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
     • sledovanie efektivity práce zamestnanca pre výpočet výšky finančného ohodnotenia a zvýšenia motivácie v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa/ na základe súhlasu dotknutej osoby,

      

     Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

     • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len Zákonník práce)
     • zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  (napr. 231, § 232)
     • zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (napr. § 24),
     • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (napr. § 36,   § 37, § 38, § 39),
     • zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení,
     • zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
     • zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
     • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
     • zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zákonov,
     • zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
     • zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
     • zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v znení neskorších zákonov,
     • zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      

     Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

     Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany, a to:

     §  kopírovanie osobných dokladov za účelom zapracovania osobných údajov do personálnej a mzdovej agendy.

     §  Poskytovanie benefitného programu zamestnancom v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

     §  Spracúvanie súkromného tel. čísla za účelom plnenia pracovných povinností v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

     §  Sledovanie efektivity práce zamestnanca pre výpočet výšky finančného ohodnotenia a zvýšenia motivácie v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa/ na základe súhlasu dotknutej osoby.

      

     2.   Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

     Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, osoby pracujúce v rámci pracovnoprávneho vzťahu, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci,

      

     Rozsah spracúvaných osobných údajov:

     • rodné číslo (dátum narodenia),
     • meno, priezvisko, titul,
     • rodné meno, miesto narodenia, stav,
     • osobné číslo, pracovná pozícia/zaradenie,
     • fotografia,
     • číslo občianskeho preukazu,
     • osobné údaje o dosiahnutom vzdelaní, kvalifikáciách a absolvovaní kurzov, stupeň jazykových  schopností a  vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie, ktoré sú potrebné na posúdenie alebo doloženie kvalifikácie, pre danú pracovnú pozíciu,
     • pracovné hodnotenie,
     • hodnotenie kvality práce,
     • údaje o prídavkoch na deti,
     • poistenie liečebných nákladov (európsky preukaz poistenca),
     • údaje o dochádzke do práce,
     • údaje o zaplatení poplatku za stravu,
     • evidencia (údaje) o služobných cestách (cestovné náhrady),
     • evidencia jázd na služobných vozidlách,
     • evidencia vodičov (karta vodiča, vodičský preukaz, kvalifikačná karta, zdravotná a psychologická spôsobilosť),
     • osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
     • životopis,
     • pohlavie,
     • podpis,
     • osobné údaje z výpisu registra trestov,
     • registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania,
     • osobné údaje týkajúce sa platových náležitostí, daní a odvodov podľa osobitných zákonov,
     • číslo telefónu a faxu,
     • zrazené preddavky na daň a na nezdaniteľnú časť základu dane,
     • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
     • zamestnanecká prémia a daňový bonus,
     • ročné zúčtovanie,
     • poistné na dôchodkové zabezpečenie,
     • zdaniteľné príjmy,
     • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia,
     • adresa prechodného pobytu, ak ho dotknutá osoba má,
     • príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
     • doba trvania pracovného pomeru,
     • druh vykonávaných prác,
     • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov,
     • údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach,
     • údaj o poskytnutí odchodného,
     • údaje o bankovom účte,
     • vymeriavací základ zdravotného poistenia,
     • preddavok na zdravotné poistenie,
     • iné odmeny za prácu,
     • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
     • peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
     • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok,
     • ročný úhrn vyplateného dôchodku,
     • údaje o pracovnej neschopnosti,
     • údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,
     • údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,
     • údaje o  zamestnávateľoch,
     • údaje o rodinných príslušníkoch  v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, - údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí  v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa,
     • názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky posúdenia zdravotných rizík,
     • údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,
     • údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

      

     3.   Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

      

     sociálna poisťovňa

     Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

     Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      

     zdravotné poisťovne

     Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      

     CP SR

     Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      

     daňový úrad

     Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

     doplnkové dôchodkové sporiteľne

     Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     dôchodkové správcovské spoločnosti

     Zákon č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

     - Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     orgány verejnej moci na výkon kontroly

     Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

     Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov

     Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Slovenská advokátska komora

     Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

     súdy, orgány činné v trestnom konaní

     Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

     Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

     exekútori

     Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     iný oprávnený subjekt

     všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Mesto Pezinok

     Marcela Frimmerová, bezpečnostný technik

     REMEDY, s.r.o.

     § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     - spracovateľ personálnej a mzdovej agendy

     - poskytovateľ služieb BOZP a OP

     - poskytovateľ služieb pracovnej zdravotnej služby

      

      

     So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom ,napríklad:

     §  Poskytovatelia ubytovacích služieb za účelom zabezpečenia ubytovania

     §  Cestovné agentúry/ cestovné kancelárie/ dopravcovia za účelom zabezpečenia prepravy

     §  Poisťovne za účelom zabezpečenia cestovného poistenia

     4.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5.   Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

     Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu.

     6.   Doba uchovávania osobných údajov

     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, nasledovne:

     MZDOVÁ  AGENDA

      

     Mzdové listy

     50 rokov

     Výplatné listiny

     10 rokov

     Rodinné prídavky a materské príspevky

     5 rokov

     Prehlásenia k dani zo mzdy

     5 rokov

     Zrážky zo mzdy

     5 rokov

     Podklady k mzdám

     5 rokov

      

     AGENDA  ĽUDSKÝCH  ZDROJOV

      

     Osobné spisy zamestnancov

     70 rokov

     (od narodenia zamestnanca)

     Evidencia zamestnancov

     3 roky

     Dochádzky

     3 roky

     Dovoleniek

     3 roky

     Popisy pracovných činností

     5 rokov

     Dohody

     5 rokov

     O vykonaní práce

      

     5 rokov

     Dokumenty (dohody)  o hmotnej zodpovednosti

     3 roky

     (po strate platnosti)

     Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie

     10 rokov

     Sociálna starostlivosť

     5 rokov

     Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny

     10 rokov

     Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika

     5 rokov

     Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia

     5 rokov

     Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie

     5 rokov

     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

     5 rokov

     Zmluvy týkajúce sa ochrany osobných údajov (napríklad servisné zmluvy, kde má servisná spoločnosť prístup k osobným údajom prevádzkovateľa, sprostredkovateľské zmluvy podľa § 34 ods. 3, 5 a 7 zákona č. 18/2018 Z. z.

     Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“)

     5 rokov

     (po strate platnosti)

     Dokumenty používané pri ochrane osobných údajov (súhlasy so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, iné dokumenty)

     Po dobu trvania účelu

     Zápisy o porušení pracovnej disciplíny

     3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

     Záznam z kamerového systému so záznamom o porušení bezpečnosti práce, pracovnej disciplíny

     3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

     Záznamy z technických zabezpečovacích zariadení a automatizovaných informačných systémov so záznamom o porušení pracovnej disciplíny (logy – záznamy o priebehu činnosti používateľa v automatizovanom informačnom systéme, záznam o vstupoch a výstupoch do priestorov prevádzkovateľa)

     3 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

     Protokoly o vyšetrovaní bezpečnostných incidentov so závermi o porušení pracovnej disciplíny dotknutého zamestnanca

     4 roky po skončení pracovného pomeru s dotknutým zamestnancom

     Kópie osobných dokladov

     Doba nevyhnutná na zapracovanie osobných údajov do systému

      

     7.   Profilovanie

     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     8.   Práva dotknutej osoby

     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: sekretariat@zsfandlyho.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     9.   Povinnosť poskytnutia osobných údajov

     Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je dobrovoľné (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade nesúhlasu bude prevádzkovateľ rešpektovať rozhodnutie dotknutej osoby a nebude vyvodzovať žiadne následky.

     Poskytnutie osobných údajov spracúvaných podľa zákonníka práce a osobitných zákonov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí uzatvorenie, či plnenie zmluvy.

      
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie