• Informácia o spracúvaní osobných údajov

     Pre informačný systém: IS kontrola vstupu do objektu (evidencia návštev)

     Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

     Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

     Identifikačné a kontaktné údaje:

     Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Základná škola, Fándlyho 11, 902 01 Pezinok, IČO 360 622 01, sekretariat@zsfandlyho.sk

     Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

     Ing. Dominik Bartko, dpo3@proenergy.sk

     1.   Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

     Účelom spracúvania osobných údajov je: identifikácia fyzickej osoby pri vstupe do objektu (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany).

     Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. f) Zákona a čl.6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

     2.   Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

     Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby vstupujúce do objektu prevádzkovateľa (návštevy, obchodní partneri, zákonní zástupcovia)

     Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, číslo služobného preukazu alebo číslo cestovného dokladu, štátna príslušnosť, ŠPZ motorového vozidla, dátum, čas príchodu a odchodu, podpis.

     3.   Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

     Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

      

     Policajný zbor v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu

     zákon o policajnom zbore

     Iný oprávnený subjekt

     všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      

     So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

     4.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

     Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

     5.   Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

     Priamo od dotknutej osoby (osobným zápisom dotknutej osoby na vstupe do objektu prevádzkovateľa)

     6.   Doba uchovávania osobných údajov

     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka.

     7.   Profilovanie

     Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

     8.   Práva dotknutej osoby

     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: sekretariat@zsfandlyho.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

     9.   Povinnosť poskytnutia osobných údajov

     Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle Zákona, na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný umožniť dotknutej osobe vstup do jeho priestorov.    • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie