• Zásady práce podporného tímu

      • členovia tímu sa riadia etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

      • základom pre prácu tímu je otvorenosť, transparentnosť, autenticita, úprimnosť, rovnocennosť a priateľské vzťahy jeho členov 

      • členovia tímu zachovávajú dôvernosť informácií  

      • postupnosť krokov – čo môže vyriešiť triedny učiteľ, treba nechať na neho - on je človek prvého kontaktu (aj rodičia, žiaci a učitelia musia poznať túto postupnosť) 

      • podporný tím však vzá́jomne zdieľa informácie a jeho členovia neustále spolupracujú - deti veľmi potrebujú pociťovať, že „ich ľudia“ stoja okolo nich a poskytujú im spoločnú a jednotnú oporu a bezpečie - členovia tímu navzájom spolupracujú tak, aby ich zručnosti a schopnosti sa dopĺňali 

      • členovia tímu tvoria oporu pre spoluprácu (rodičov, učiteľov, členov tímu) v záujme žiaka (ak napríklad učiteľ/rodič preťažuje dieťa, nevníma jeho reálny obraz) 

      • členovia tímu citlivo vyhodnocujú aktuálne potreby žiaka a prispôsobujú im svoje intervencie 

      • členovia tímu sa systematicky vzdelávajú 

      • členovia tímu sa pravidelne stretávajú (intervízia, supervízia, zosúladenie intervencií) 

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká - psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie