• Nadpis

     • „Je jedno, aký si vzdelaný, talentovaný, bohatý, alebo cool ... 

      To, ako zaobchádzaš s ľuďmi, o tebe  hovorí všetko.“ 

       

      Mgr. Petra Benčeková  

      Kontakt: petra.bencekova@zsfandlyho.sk

      telefón: 0915 881 360 

      Konzultačné hodiny: po osobnom alebo telefonickom dohovore 

       

      Vzdelanie 

      • Trnavská univerzita v Trnave – Pedagogická fakulta – Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 

      • Stredná súkromná pedagogická škola – Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo   

      • Stredná zdravotnícka škola Prešov – Všeobecná sestra 

       

      Doplňujúce vzdelanie 

      • REFRESH- vzdelávanie koordinátorov školských parlamentov –IUVENTA                    

      • Inovačné vzdelávanie s názvom Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi- Inšpirácia  

      • Seminár - Inklúzia AWO – Kreisverband Ebersberg E.V., Nemecko 

      • Lektorka Malburgského tréningu koncentrácie (MKT) podľa DR. Krowatschek- Združenie na podporu nadmerne aktívnych detí a mládeže Malburg, Nemecko 

       

      Prebiehajúce vzdelávanie 

      • Preventívny program Zippyho kamaráti  

      • Preventívny program Kamaráti Jabĺčka   

       

       

      Úlohy koordinátora prevencie (Slovíková, M. a kol., 2000): 

      • Plní úlohu školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí. 

      • Osobitnú pozornosť venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozeného sociálnou patológiou), u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-negatívnych javov, vrátane drogových závislostí. 

      • Zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom. 

      • Sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou. 

      • Koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovo-výchovnú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou. 

      • Informuje žiakov, ich rodičov (prípadne zákonných zástupcov) o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení a o možnostiach prevencie drogových a iných závislostí. 

      • V rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušnými poradňami, ktoré poskytujú metodickú pomoc. 

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie