• Špeciálny pedagóg

     • „Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“
                          ( Antoine de Saint-Exupéry )
       

      Mgr. Lucia Franková 

      špeciálny pedagóg (primárne prvý stupeň) 

      Kontakt

      lucia.frankova@zsfandlyho.sk

       

       

      Vzdelanie

      Pedagogická fakulta Univerzity Komenského – Špeciálna pedagogika

       

      Doplňujúce vzdelanie

      Tréningový program zameraný na zmiernenie grafomotorických ťažkostí u detí predškolského a školského veku podľa metódy Paed.Dr. Yvet Heyrovskej

      Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B Eľkonina predgrafémová a grafémová etapa, Dialóg plus s.r.o. Bratislava.

      KUPOZ – program pre rozvoj pozornosti, Nenásilná komunikácia 1., 2. úroveň, Zippyho kamaráti, Kamaráti Jabĺčka

      Terapeut Sindelar metódy

      Metóda rozvoja kognitívnych funkcií Reuvena Feuersteina I. 

       

      Prebiehajúce vzdelávanie

      Škola inkluzionistov 

       

     • Špeciálny pedagóg (primárne druhý stupeň)

     • Špeciálny pedagóg (primárne druhý stupeň) 

      Zaobchádzajte s človekom podľa toho, aký je a on takým zostane. Zaobchádzajte s človekom podľa toho, akým môže byť a on sa takým stane. J.W.Goethe

      Neexistuje žiadna situácia, ktorú by nebolo možné zušľachtiť - buď uskutočneným výkonom, alebo trpezlivým znášaním. 
      J.W.Goethe 

       

      Mgr. Mária Neurath  

      Kontakt 

      maria.neurath@zsfandlyho.sk 

       

      Vzdelanie  

      Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Matematika-Chémia  

       

      Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Špeciálna pedagogika - poradenstvo  

      2. atestácia podľa § 50 zákona č. 317/2009 O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  

       

      Dialóg, Slovenský Inštitút pre Výcvik v Gestalt Psychoterapii - Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, akreditovaný Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii uončený 25.11.2016 zložením záverečnej skúšky. Zápis do zoznamu psychoterapeutov.  

       

      Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. (Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.) 

       

      Doplňujúce vzdelanie  

      Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, 

      Krízová inetrvencia, 

      Základy krízovej intervencie pre pomáhajúcich profesionálov  

      Test kresby stromu,  

      Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie - 1. úroveň,  

      Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese - 2. úroveň,  

      Zippyho kamaráti,  

      Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese,  

      lektor Hejného metódy,  

      Goetheánske umenie v umeleckej terapii  

       

      Prebiehajúce vzdelávanie  

      VÚDPaP - Dlhodobéšpecializovanévzdelávanie v Supervízii 

      Škola inkluzionistov  

       

      Zákon č. 138/2019, § 21 

      Školský špeciálny pedagóg v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie  

      • vykonáva diagnostickú činnosť okrem diagnostickej činnosti na účel zaradenia dieťaťa alebo žiaka do triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo do školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na účel vypracovania správy z odborného vyšetrenia, 

      • poskytuje odbornú pomoc a špeciálno-pedagogicképoradenstvo deťom a žiakom v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie, 

      • poskytuje špeciálno-pedagogicképoradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,  

      • poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov, 

      • poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie, 

      • podieľa sa na tvorbe individuálneho učebného plánu, 

      • vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

      • podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami. 

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie