• Výchovná poradkyňa

     • Kontakt 

      Mgr. Mária Neurath

      maria.neurath@zsfandlyho.sk 

       

      Vzdelanie 

      Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Matematika-Chémia  

      Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Špeciálna pedagogika - poradenstvo  

      2. atestácia podľa § 50 zákona č. 317/2009 O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  

      Dialóg, Slovenský Inštitút pre Výcvik v Gestalt Psychoterapii - Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, akreditovaný Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii uončený 25.11.2016 zložením záverečnej skúšky. Zápis do zoznamu psychoterapeutov.  

       

      Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. (Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.) 

       

      Doplňujúce vzdelanie  

      Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, 

      Krízová inetrvencia, 

      Základy krízovej intervencie pre pomáhajúcich profesionálov  

      Test kresby stromu,  

      Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie - 1. úroveň,  

      Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese - 2. úroveň,  

      Zippyho kamaráti,  

      Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese,  

      lektor Hejného metódy,  

      Goetheánske umenie v umeleckej terapii  

       

      Prebiehajúce vzdelávanie  

      VÚDPaP - Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii (ukončenie -marec 2022) 

      Škola inkluzionistov 

      Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti výchovných poradcov. 

           Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí. 

           Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. 

       

      Výchovný poradca: 

      • monitoruje žiakov s problémami - vo výchove, vo vzdelávaní resp. vo vývine osobnosti 

      • informuje a pomáha žiakom, rodičom (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia, povolania a pnásledného racovného zaradenia 

      • poskytuje pomoc pri práci so žiakmi intelektovo-nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodnenými, žiakmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami 

      • spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva 

      • zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít  

      • poskytuje konzultačnú a informačnú pomoc žiakom 

      • koordinuje výchovný proces školy 

      • spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi, s odbornými zamestnancami a koordinátorom prevencie 

      • na pedagogických radách informuje o výchovno-poradenských aktivitách a o opatreniach potrebných pre riešenie problémov 

      • využíva informačno-komunikačné technológie pri práci s profesijnými informáciami 

      • aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach pre výchovných poradcov 

       

      Zákon č. 138/2019, § 38

      Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva prostredníctvom informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť.

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie