• Sfumato

     • Sfumato  (splývavé čítanie) pracuje so zrakom, dychom, hlasom a sluchom.
       
      Je to veľmi hravý a tvorivý spôsob učenia, a to predovšetkým na začiatku školského roka. 
      Plynulé čítanie je založené na viazanom napájaní hlásky na hlásku. Je to súhra zraku, sluchu a aj hlasu, pri ktorej dochádza k vedomému spracovaniu, k vytvoreniu bezchybného, pravidelného stereotypu (využívajú sa pri tom zmyslové orgány, ktoré nadväzujú na seba v určenom poradí: zrak – hlas – sluch). Táto metodika je založená na hlasnom prejave, je to spôsob, akým je možné učiť deti čítať s porozumením tak, že rozumejú tomu, čo čítajú. Predchádza sa tak dvojitému, tichému či sekanému čítaniu. Dieťa prechádza hlasovým výcvikom, najskôr v hromadnom čítaní, pri ktorom naberie dostatočnú odvahu, jasnosť a zrozumiteľnosť v čítaní.
       
      Voľba písmen má svoje opodstatnenie; aby došlo k správnej zrakovej i sluchovej analýze, nemalo by sa ich poradie zamieňať. Poradie pre výučbu začína hláskami O, S, B, U, A. A prečo práve písmenká OSBUA? A práve v tomto poradí? Aj to má svoje opodstatnenie. Pri tomto postupe dochádza k správnej sluchovej i zrakovej analýze. Hlasový aparát je pripravený po zvládnutí tejto postupnosti na dokonalú plynulú čítaciu techniku (PÍSMENO - (HLÁSKA) – SLABIKA - JEDNOSLABIČNÉ SLOVO - DVOJSLABIČNÉ SLOVO - SLOVO VO VETE - VIAC SLOV VO VETE) s ohľadom na dychovú kapacitu. Deti sa zároveň naučia pri čítaní správne dýchať. Nemusia sa nadychovať uprostred slova. So spomínanými technikami súvisí aj správna intonácia pri čítaní.
       
       
      Pomocou jednoduchých aktivít dieťaťu pomáhate chápať súvislosti medzi slovom, ktoré číta  a jeho skutočným  významom i výzorom. Pri hre s hláskami nazývanej „Reťaz“ učiteľ povie slovo, „lopta". Nasleduje slovo, ktoré povie vyvolaný žiak  a to sa začína (poslednou) hláskou „a" (ananás) a sám vyvolá ďalšieho žiaka. V hre s názvom „Kamarátka veta“ ide o aktivitu, pri ktorej školáci precvičujú slovosled. 
       
       
      Pri nácviku čítania využívame tabuľku s hláskami, obrázky a kartičky so slovami, teda učebné pomôcky na čítanie Deti sa tak učia orientovať (na stránke) v texte, a tiež správne a spisovne sa vyjadrovať. 
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie