• Rada rodičov – internetová stránka školy

      

     Základné informácie

     Názov: ZRPŠ Fándlyho

     Právna forma: občianske združenie

     Sídlo: Fándlyho 1323/11, 902 01 Pezinok

     IČO: 54 669 219

     Registračné číslo: VVS/1-900/90-64157

     Číslo účtu: SK80 1100 0000 0029 4913 3423

     Výkonný výbor

     Predseda: Ing. Vladislav Berkovič

     Hospodár: RNDr. Miloslav Dekánek


      

     Príspevok na školský rok 2023/2024

     Prvé dieťa 20,-EUR na školský rok

     Druhé a ďalšie deti 10,_EUR na školský rok


      

     Cieľ a činnosť Rodičovského združenia

     • Cieľom Rodičovského združenia je v spolupráci so Základnou školou Fándlyho 11, 902 01 Pezinok a jej pedagogickými zamestnancami podieľať sa a napomáhať pri kvalitnej výchove a vzdelávaní žiakov Školy na princípoch humanizmu, demokracie, solidarity a tolerancie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa OSN.

     • Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov.

     • Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľkou školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy.

     • Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy, výchovnej, stravovacej a zdravotnej komisii školy alebo v orgánoch, v ktorých zákon túto účasť predpokladá.

     • Vytvára Rodičovskú radu, ktorá rozhoduje vo veciach Rodičovského združenia a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh Rodičovského združenia. Realizáciu jej rozhodnutí zabezpečuje Výkonný výbor a Revízor.


      

     Triedne rodičovské združenia

     • Triedne rodičovské združenie (TRZ) je základným článkom štruktúry Rodičovského združenia. Vzniká na prvej schôdzi triedneho rodičovského združenia v danom školskom roku, na základe prijatia zákonných zástupcov žiakov do Rodičovského združenia zápisom do zoznamu členov RZ v zápisnici zo zasadnutia TRZ. Jeho úlohou je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi zákonnými zástupcami, triednym učiteľom a v danej triede vyučujúcimi učiteľmi, s cieľom podieľať sa na regulácii a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti žiakov triedy.

     • Právomoci triedneho rodičovského združenia:

      • Volí triedneho dôverníka (TD), ktorý sa stáva členom Rodičovskej rady (RR) a vyhotovuje zápisnice zo stretnutí TRZ ak to ich charakter vyžaduje,

      • zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi Výkonného výboru RZ prostredníctvom TD alebo triedneho učiteľa, ak ten s takouto požiadavkou bude súhlasiť,

      • vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu vo svojej triede, pomáha triednemu učiteľovi riešiť problémové situácie a formuluje pripomienky Rodičovskej rade na odstránenie nedostatkov,

      • pôsobí na rodičov, ktorí venujú malú pozornosť výchove a vzdelávaniu svojho dieťaťa, alebo narušujú optimálny vzťah rodiny a školy a pomáha im v rámci svojich možností,

      • zabezpečuje výber a evidenciu darov zákonných zástupcov triednemu rodičovskému združeniu a rozhoduje o ich využití v prospech žiakov triedy,

      • rešpektuje rozhodnutia a odporúčania Rodičovskej rady RZ a zabezpečuje ich realizáciu.

      • Stanovy_ZRPS_Fandlyho_28_07_2022.pdf

      

      

     Archív:

     Uznesenie č. 1/2019 a kompletná Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Rady rodičov zo dňa 17.6.2019  je komukoľvek z rodičov k dispozícií k nahliadnutiu u tajomníčky RR p. Košťálovej.

     Uznesenie_c.1-2019_RR_ZS_Fandlyho_17_06_2019.pdf

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie