• Výchovný program

     • Cieľom výchovy a vzdelávania v ŠKD je umožniť dieťaťu:

      • získavať vzdelanie podľa „školského zákona“ ( Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov),
      • získavať kompetencie,
      • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť
      • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním,
      • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
      • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
      • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie,
      • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa v tvorivo – umeleckých činnostiach, ako aj v športovej oblasti,
      • získať schopnosť zmysluplne využívať voľný čas poskytovaním dostatku námetov pre využívanie voľného času.

       

       

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie