• Čo škola ponúka

    • Čo sú naše prvoradé ciele?

     • bezpečné, zdravé, intelektuálne a citovo podnetné prostredie školy

     • kvalitná práca učiteľov a vychovávateľov

     • pomoc deťom získať také schopnosti, zručnosti, vedomosti a návyky, ktoré im umožnia žiť a pracovať v neustále sa meniacej spoločnosti

     • kvalitná príprava na štúdium na strednej škole (naučiť deti ako sa majú správne učiť)

     • spolupráca s rodičmi, miestnymi inštitúciami a organizáciami

      

     Čo škola ponúka:

     •    od 1. ročníka využívame prvky integrovaného tematického vyučovania (ITV), viac infoTU a prvky Daltonskej školy (DŠ), viac info 
     •    od 1. ročníka povinný cudzí jazyk s využítím metódy JOLLY PHONICS, viac info JOLLY_PHONICS.docx
     •    od 1. ročníka využívame  inovatívnu, pokrokovú metódu na osvojenie si techniky čítania Sfumato, viac info Sfumato.docx
      

      

     Ročníkové kurzy:

     • 1. ročník - plavecký výcvik (krytá plaváreň)

     • 2. ročník - škola v prírode

     • 3. ročník - lyžiarsky alebo korčuliarsky výcvik

     • 4. ročník - škola v prírode

     • 5. ročník - poznaj svoje hlavné mesto

     • 6. ročník - plavecký výcvik (otvorené kúpalisko)

     • 7. ročník - lyžiarsky výcvik

     • 8 .ročník - turisticko-poznávací kurz

     • 9. ročník – historicko-poznávací kurz

      

     Škola ďalej ponúka:

     • prácu v záujmových krúžkoch

     • činnosť v školskom klube detí (ŠKD) ráno od 6.00 – 7.45 a po skončení vyučovania do 17.30

     • prácu v školskom parlamente (organizovanie a koordinovanie dobrovoľných aktivít žiakov)

     • účasť na medzinárodných programoch a projektoch

     • účasť na projektoch a podujatiach v rámci SR

     • služby školského psychológa a špeciálneho pedagóga

     • stravovanie v školskej jedálni (desiata, obed)

     • Študijno-poznávací pobyt  v Anglicku