• Školský poriadok

    • Aktualizované znenie platné pre školský rok 2021/2022 stiahnuť školský poriadok 

     OBSAH
     I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 3
     II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 3
     III. PRÁVA ŽIAKA 3
     IV. PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY 4
     V. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV POČAS VYUČOVANIA 4
     VI. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKU 6
     VII. ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY 7
     VIII. DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY 7
     IX. STAROSTLIVOSŤ O ZOVŇAJŠOK 8
     X. ŽIAKOM NIE JE DOVOLENÉ 8
     XI. POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV 9
     XII. POVINNOSTI ŽIAKA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 9
     XIII. DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 9
     XIV. STAROSTLIVOSŤ O OCHRANU ZDRAVIA ŽIAKOV, BEZPEČNOSŤ PRI VYUČOVANÍ A ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH 10
     XV. OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY A KRITÉRIÁ NA ZNÍŽENIE ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA 11
     XVI. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 12
     XVII. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 12
     XVIII. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 13
     XIX. PEDAGOGICKÝ DOZOR NAD ŽIAKMI 14
     XX. VZŤAHY MEDZI ŽIAKMI A UČITEĽMI 15
     XXI. OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU DROG, NÁSILIA A ŠIKANY 15
     XXII. OSOBITNÉ OPATRENIA PRI VYUČOVANÍ 16
     XXIII. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH 16
     XXIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 17


     I. Úvodné ustanovenia
     1. Riaditeľka školy vydáva tento školský poriadok. Školský poriadok sa prerokuje s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade, a je zverejnený na webovej stránke školy. So školským poriadkom sú oboznámení žiaci, deti, zamestnanci a o jeho vydaní sú informovaní zákonní zástupcovia detí a žiakov (§153 odsek 1 a 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní).


     II. Základné ustanovenia
     1. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
     2. Školský poriadok vychádza zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole. Škola má za cieľ naučiť žiakov úcte k ľudským právam a základným slobodám.
     3. Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorých dodržiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školy.


     III. Práva žiaka
     Každý žiak bez výnimky, bez rozdielu národnosti, rasy, etnickej príslušnosti, pohlavia, náboženstva, sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia má právo na bezplatný prístup k vzdelávaniu.
     1. Každý žiak má právo na vzdelanie, ktoré rozvíja jeho osobnosť, talent, rozumové a fyzické schopnosti.
     2. Žiak má právo poznať kritéria svojho hodnotenia a včas byť oboznámený s výsledkom hodnotenia.
     3. Žiak so špecifickými vývinovými chybami učenia má právo byť hodnotený ako žiak v špeciálnej triede.
     4. Žiak má právo na opravné skúšky podľa pravidiel daných klasifikačným poriadkom.
     5. Žiak má právo vhodným spôsobom vyjadriť svoj názor.
     6. Každý žiak má právo na ochranu osobných údajov podľa príslušných predpisov.
     7. Žiak má právo na zotavenie od učenia počas prestávok.
     8. Žiak má právo na výber budúceho štúdia.
     9. Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy.
     10. Žiak má právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských aktivít školy.
     11. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, školského psychológa , školského špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, koordinátora prevencie drogových závislostí a ostatných zamestnancov školy.
     12. Žiak má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania.


     IV. Príchod žiakov do školy
     1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania musia byť už v triede. Škola sa uzamyká o 7.55 hod, kedy majú byť všetci žiaci pripravení na vyučovanie vo svojich triedach. Žiaci, ktorí budú prichádzať do školy po 7.55 hod, budú vpustení do budovy školy o 8.10 hod. (škola sa odomkne), vyučujúci zapíše ich neprítomnosť na vyučovaní ako neospravedlnenú. Výnimka je udelená len žiakom, ktorí sa preukážu potvrdením o lekárskom vyšetrení.
     2. Pred vchodom do budovy je žiak povinný si očistiť obuv, odložiť si vrchný odev do pridelenej skrinky a preobuť sa do zdravotne nezávadných prezuviek (nie športová obuv), ktoré nesmú zanechávať na podlahe čierne stopy.
     3. Pri príchode na záujmové činnosti čaká žiak slušne vo vestibule školy na vyučujúceho.
     4. Do školy by žiak nemal prísť na bicykli, mopede, skateboarde, kolieskových korčuliach a kolobežke. Výnimku povoľuje riaditeľ školy.
     5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových betónových chodníkoch je zakázané.
     6. Do školy žiak prichádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Preliezať plot je zakázané.
     7. Počas celého vyučovania i cez prestávky žiak nesmie bez dovolenia učiteľa odísť z budovy a areálu školy.


     V. Správanie sa žiakov počas vyučovania
     1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Dochádzka do záujmových krúžkov a školského klubu je pre zaradených žiakov povinná.
     2. Žiak je povinný písať veľké písomné práce z matematiky a slovenského jazyka, diktáty, ak je v škole neprítomný (z akýchkoľvek dôvodov) počas riadnej písomnej práce, dopíše si ich popoludní najneskôr týždeň pred štvrťročnou klasifikačnou poradou. Ide o opatrenie na zvýšenie objektívnosti hodnotenia.
     3. Žiak prichádza do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Neprípustné je aj oblečenie s nevhodnými nápismi. Na cvičenie telesnej a športovej výchovy (ďalej len „TŠV“) žiak používa oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.
     4. Žiak 2. stupňa prichádza na obed do školskej jedálne až po skončení svojho vyučovania.
     5. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraví a aj v styku so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania. Správanie starších žiakov by malo byť vzorom pre mladších žiakov.
     6. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiak pozdraví tým, že sa ticho postaví. Opäť sa posadí na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdraví aj vyučujúcich. Na hodinách TŠV, VYV, INF, pri písomných a laboratórnych prácach žiak nevstáva.
     7. Na vyučovacích hodinách žiak sedí na mieste, ktoré mu bolo určené triednym učiteľom, prípadne vyučujúcim učiteľom. Bez povolenia nesmie žiak opustiť svoje miesto ani učebňu.
     8. Počas vyučovania sa žiaci snažia aktívne spolupracovať s učiteľom, nevyrušujú vyučujúceho a nerozptyľujú pozornosť spolužiakov.
     9. Ak žiak chce odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky.
     10. Skúšanému žiakovi nie je dovolené našepkávať, taktiež nie je dovolené odpisovať školské ani domáce úlohy.
     11. Žiak je povinný si nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné dôvody a iné) môžu byť žiakovi pridelené dve sady učebníc.
     12. Ak má žiak mobilný telefón, pred vstupom do areálu školy ho vypne a uloží do pridelenej skrinky.
     13. Do školy nepatria predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť žiaka a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Taktiež do školy nepatria väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety napr. mobilný telefón, šperky a oblečenie. Škola nezodpovedá za ich stratu a odcudzenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.
     14. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TŠV je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.
     15. Pred hodinou TŠV sa v šatni žiaci prezlečú do cvičebného úboru, nastúpia podľa pokynov vyučujúceho. Za cenné predmety (hodinky, šperky, peniaze, mobil, atď.) nepreberá zodpovednosť vyučujúci.
     16. Svoje miesto udržuje žiak v čistote a poriadku. Žiak je povinný šetriť školské potreby, priestory, zariadenie a majetok školy. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Žiak šetrí elektrickou energiou a vodou.
     17. Manipulovať s oknami a žalúziami môže žiak len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané sa vykláňať z oblokov a vyhadzovať von papiere a iné predmety.
     18. Od žiaka sa očakáva úprimnosť, keď sa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo skutočne alebo domnelo urobil.
     19. Žiak je povinný mať žiacku knižku každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.
     20. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
     21. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu viac ako 20 %, musí rozdiel uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju nahradiť, alebo zaplatiť pôvodnú cenu. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá len v tom prípade, ak si ich priniesol z inej školy.
     22. Ak sa žiakovi stane akýkoľvek úraz v škole alebo počas školskej akcie je povinný to ihneď nahlásiť dozorkonajúcemu učiteľovi a následne triednemu učiteľovi.
     23. Za reprezentáciu školy, aktívnu prácu v škole a mimoriadne študijné výsledky môže žiak dostať pochvalu triednym učiteľom alebo pochvalu riaditeľom školy.
     24. Pochvalu riaditeľom školy môže dostať len žiak, ktorého správanie je v súlade so školským poriadkom.

     VI. Správanie sa žiakov cez prestávku
     1. Malé prestávky žiak využíva na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Cez veľkú prestávku sa s ostatnými žiakmi zdržiava v určených priestoroch.
     2. Počas veľkej prestávky nie je dovolené svojvoľne opustiť budovu školy a areál školy.
     3. V jarných a jesenných mesiacoch počas priaznivého počasia môžu žiaci tráviť veľkú prestávku na školskom dvore. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa vchádzajú žiaci do budovy školy a pripravujú sa na vyučovaciu hodinu.
     4. Papiere a odpadky odhadzujú do košov na to určených. Zakázané je odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.
     5. Spory so spolužiakmi sa riešia bez použitia fyzickej sily a žiaci sa dohodnú priateľsky "Hovorme spolu, nebime sa.“
     6. Základná škola šikanovanie netoleruje, žiaci sú povinní zasiahnuť alebo zavolať pomoc dospelej osoby.
     7. „Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku.“ Žiaci nikoho neumlčujú ani neponižujú, uznávajú jeden druhého bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
     8. Je zakázané ničiť a znečisťovať školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Je zakázaná akákoľvek manipulácia s elektronickými zariadeniami v triede (dataprojektory, počítače...). Škody budú musieť nahradiť rodičia.
     9. Žiaci sú povinní rešpektovať zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, energetických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorniť na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
     10. Ak žiak zistí, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 9 v škole, prípadne porušuje bod č. 9 v areáli školy, je povinnosťou žiaka okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. „Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.“
     11. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie žiak ide len v nevyhnutných prípadoch. Ostatné náležitosti sa vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.
     12. Do odborných učební a telocvične vchádzajú žiaci v sprievode učiteľa. Pred odchodom do odbornej učebne si žiak skontroluje, či má na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.
     13. Ak je žiak týždenníkom alebo určeným žiakom, počas prestávky utrie tabuľu a pôjde po učebné pomôcky. Do kabinetu sa bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuje.

     VII. Odchod žiakov zo školy
     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny je žiak povinný dať svoje miesto do poriadku, odstrániť nečistoty a vyložiť stoličku na lavíc.
     2. Ak je žiak týždenníkom, skontroluje čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotrie tabuľu a uloží pomôcky.
     3. Na pokyn učiteľa žiak opustí triedu, pod jeho dozorom sa prezuje, oblečie sa a disciplinovane opustí budovu.
     4. Ak majú žiaci poslednú hodinu v odbornej učebni a telocvični, dajú svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmú si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných učebniach dajú ich tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
     5. Zo školy žiak odchádza ihneď domov, dodržiava dopravné predpisy a disciplínu.
     6. Ak žiak zistí nejakú stratu, ihneď to oznámi vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci odnesie do kancelárie školy pani tajomníčke.


     VIII. Dochádzka žiakov do školy
     1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to
     a) osobne
     b) na telefónne číslo : 033/6412253.
     2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne do troch dní od nástupu dieťaťa do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do troch dní po nástupe do školy považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú.
     3. Jednodňovú absenciu žiaka môže zákonný zástupca ospravedlniť maximálne 5-krát počas školského polroka. V prípade zdravotných problémov bude škola k absenciám žiakov pristupovať individuálne.
     4. Ak neprítomnosť žiaka trvá 4 po sebe nasledujúce dni a viac, nestačí ospravedlnenie od zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti (v lehote určenej v bode 2).
     5. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok menej ako 4 vyučovacie hodiny udelí žiakovi triedny učiteľ pokarhanie triednym učiteľom.
     6. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok 4 vyučovacie hodiny až 6 vyučovacích hodín udelí žiakovi riaditeľ školy pokarhanie riaditeľom školy.
     7. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na viac ako 6 vyučovacích hodinách, alebo viac ako dva vyučovacie dni za školský polrok sa žiakovi zníži známka zo správania.
     8. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy zriaďovateľovi školy a obci, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to podľa zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky.
     9. Ak zákonný zástupca potrebuje uvoľniť žiaka počas vyučovania pre vopred známu príčinu, vypíše žiadosť o uvoľnenie, ktorú žiak odovzdá triednemu učiteľovi. Po opustení areálu školy preberá za žiaka zodpovednosť zákonný zástupca.
     10. Ak zákonný zástupca potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na 1 až 3 dni požiada o to písomne triedneho učiteľa. Ak na viac dní, požiada prostredníctvom triedneho učiteľa riaditeľa školy, v oboch prípadoch najmenej 2 dni vopred. Na uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac ako 3 dni je vždy potrebné k žiadosti zákonného zástupcu priložiť príslušný úradný doklad. Dodatočné uvoľnenie žiaka a jeho ospravedlnenie je možné len vo výnimočných prípadoch.
     11. Ak sa u žiaka zistia vši, triedny učiteľ je povinný urýchlene izolovať takéhoto žiaka a upovedomiť zákonného zástupcu, aby si prišiel pre dieťa a urobil nevyhnutné opatrenia na jeho odvšivavenie. Žiak môže prísť do školy jedine s potvrdením od príslušného pediatra, že vši sa u neho nevyskytujú. Potvrdenie odovzdá triednemu učiteľovi.
     12. Ak žiak vymešká viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch v školskom polroku, môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.
     13. Pri vymeškaní 60% a viac z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch v školskom polroku žiak musí vykonať komisionálnu skúšku.


     IX. Starostlivosť o zovňajšok
     1. Do školy žiak prichádza čistý a upravený.
     2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky sú označené menom, prípadne značkou.
     3. Nosenie väčšej sumy peňazí, drahých šperkov (iných cenností) a mobilov škola neodporúča.
     4. Žiakom sa zakazuje prichádzať do školy výstredne oblečeným (veľký výstrih, príliš krátka sukňa, krátka blúzka a krátke tričko, roztrhané rifle, farby a doplnky preferujúce príslušnosť k určitej skupine a pod.) s nápadnou úpravou tváre a vlasov. V prípade porušenia zákazu bude žiakovi uložené jedno z výchovných opatrení.
     5. Žiakom sa zakazuje vstupovať do areálu školy a do budov školy s obuvou s kolieskami. Na prezúvanie žiak nesmie používať športovú obuv.
     6. Na hodine telesnej výchovy sa žiak prezlečie do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré má žiak počas vyučovania na sebe.


     X. Žiakom nie je dovolené
     1. nosiť do školy a na akcie školy výbušniny, zábavnú pyrotechniku, zbrane, nože, nebezpečné a zdravie ohrozujúce predmety,
     2. manipulovať s hasiacimi prístrojmi, zápalkami,
     3. opustiť priestory, akciu, areál školy pred ukončením vyučovania alebo akcie bez dovolenia učiteľa. Počas vyučovania môže žiak opustiť školu len v sprievode rodiča, ním poverenej osoby alebo na základe podpísanej žiadosti o uvoľnenie.
     4. mať pri sebe mobilný telefón, tablet, inteligentné hodinky a iné elektronické zariadenia v triede počas vyučovania, používať ich bez súhlasu učiteľa, zariadenia si odkladá po príchode do školy do pridelenej skrinky a počas dňa ich používa len v nevyhnutnom prípade počas prestávky a s dovolením dozorkonajúceho učiteľa,
     5. nosiť do školy drahé a cenné veci a neprimerane vysoké obnosy peňazí, v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka,
     6. jazdiť vo vnútorných priestoroch na bicykloch, kolieskových korčuliach a pod.,
     7. vulgárne vyjadrovanie sa v škole ani mimo školy.

     XI. Povinnosti týždenníkov
     1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok zotrú tabuľu, pripravia učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
     2. Cez veľkú prestávku týždenníci otvoria len ventilačky, veľké okná sa môžu otvoriť len so súhlasom učiteľa, aby sa trieda vyvetrala. Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.


     XII. Povinnosti žiaka v školskej jedálni
     1. Žiak je povinný si predplatiť obed včas. Obed v školskej jedálni sa vydáva od 11:45 hod. do 14:00 hod. prostredníctvom čipov. Pri strate čipu alebo jeho zabudnutí môžu zamestnanci jedálne vydať obed len na základe súhlasu vedúcej školskej jedálne (ďalej len „ŠJ“) a až tesne pred 14:00 hod.
     2. Po skončení vyučovania žiak slušne prichádza pred ŠJ, zaradí sa do radu a do jedálne vstúpi len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si do odkladacieho priestoru uloží tašku a vrchný odev. Cenné veci, peniaze, vypnutý mobil a kľúče od bytu si zoberie so sebou, neodporúča sa nechávať ich v taške a ani vo vreckách odloženého oblečenia.
     3. V jedálni sa žiaci usadia na voľné miesta, zjedia najprv polievku, potom druhé jedlo. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú kultúrne – v ŠJ je zakázané behať alebo vykrikovať. Po skončení obeda zanechajú žiaci svoje miesto v poriadku, odovzdajú tácku s riadom pri okienku a opustia ŠJ.


     XIII. Dochádzka žiakov do školského klubu detí
     1. Ak je žiak prihlásený do školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) prichádza do oddelenia po skončení vyučovania.
     2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede.
     3. Zo ŠKD je žiak uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
     4. Po príchode do budovy si žiak vyzlečie horný odev a prezuje sa.
     5. Odchod z ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku. Zmeny odchodu musí rodič písomne oznámiť.
     6. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôže žiak svojvoľne odísť.
     7. Ranná služba v ŠKD je od 06:00 hod. do 07:50 hod., kedy v sprievode vychovávateľky prejde žiak do triedy.
     8. Školský klub detí je do 17:30 hod.
     9. Správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v článku V.
     10. Podrobnejšie rozpracovanie je vo VP ŠKD.


     XIV. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
     1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
     2. Každý žiak je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými bol oboznámený na začiatku školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazom.
     3. Pravidlá správania sa a bezpečnosti na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy a v odborných učebniach sú prílohou vnútorného poriadku školy.
     4. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa žiak správa k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraví.
     5. Žiaci sa správajú priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhajú si navzájom v práci, slušne sa vyjadrujú.
     6. Žiak je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľní im miesto v dopravných prostriedkoch.
     7. Žiak chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné predpisy.
     8. V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti žiak ihneď informuje vyučujúceho, alebo dozorkonajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.
     9. Používať v budove školy a v areáli školy akékoľvek drogy, omamné látky, liehové nápoje a fajčiť je prísne zakázané.


     XV. Opatrenia na posilnenie disciplíny a kritériá na zníženie známky zo správania
     1. Žiakom sa zakazuje používať mobilné telefóny od vstupu až do odchodu z priestorov školy, telefóny musia byť vypnuté a uzamknuté v pridelenej skrinke. Vo výnimočných prípadoch môže žiak použiť mobilný telefón po súhlase triedneho učiteľa alebo príslušného pedagóga (vyučujúci, dozorkonajúci, vychovávateľka). V prípade porušenia zákazu používania mobilných telefónov v priestoroch školy budú žiakovi uložené nasledujúce výchovné opatrenia: - 1 x porušenie – ústne napomenutie žiaka triednym učiteľom - 2 x porušenie – žiak dostane písomné pokarhanie triednym učiteľom školy - 3 x porušenie – žiak dostane písomné pokarhanie riaditeľkou školy - viacnásobné opakované porušenie - porušenie bude klasifikované ako hrubé porušenie školského poriadku a žiakovi bude znížená známka zo správania.
     2. Žiakom sa zakazuje používať v priestoroch školy aj digitálne hry, MP prehrávače, tablet, notebooky a fotoaparáty bez súhlasu triedneho učiteľa alebo príslušného pedagóga (vyučujúci, dozorkonajúci, vychovávateľka). V prípade porušenia zákazu sa postupuje ako v bode 1.
     3. Žiakom sa v priestoroch školy zakazuje žuť žuvačky. V prípade porušenia zákazu sa postupuje ako v bode 1.
     4. Žiaci, ktorí porušujú pravidlá tohto poriadku, môžu dostať výchovné opatrenie a môže im byť znížená známka zo správania.
     5. Žiakovi môže byť udelené:
     a) napomenutie triednym učiteľom, ak sa dopustí menej závažného previnenia,
     b) pokarhanie triednym učiteľom, ak sa opakovane dopúšťa menej závažných previnení, alebo v prípade menej ako 4 vymeškaných neospravedlnených hodín,
     c) pokarhanie riaditeľom školy, ak sa žiak dopustí závažnejšieho previnenia, alebo sa často dopúšťa menej závažných previnení, alebo v prípade 4 až 6 vymeškaných neospravedlnených hodín.
     6. Ak žiak ani po udelení pokarhania nezlepší svoje správanie, môže mu byť na vysvedčení znížená známka zo správania.
     7. Žiak môže byť na vysvedčení klasifikovaný zo správania:
     a) druhým stupňom (uspokojivé správanie), ak sa dopustí závažnejšieho previnenia alebo sa často dopúšťa menej závažných previnení (opakované zápisy v internetovej žiackej knižke), alebo v prípade viac ako 6 vymeškaných neospravedlnených hodín, tiež za fajčenie v priestoroch školy a za požívanie alkoholických nápojov kdekoľvek (škola, areál školy, akcie školy), za opakované porušenie zákazu používania mobilného telefónu,
     b) tretím stupňom (menej uspokojivé správanie), ak sa opakovane dopustí závažnejšieho previnenia, alebo v prípade viac ako 20 vymeškaných neospravedlnených hodín, alebo za užitie, či prechovávanie drogy, opakované fajčenie a požívanie alkoholických nápojov kdekoľvek (škola, areál školy, akcie školy) a tiež v prípade nahrávania alebo fotenia zamestnancov školy bez ich súhlasu,
     c) štvrtým stupňom (neuspokojivé správanie), ak žiak sústavne a zámerne porušuje pravidlá tohto poriadku, alebo sústavne a závažným spôsobom ohrozuje ostatných žiakov, alebo za viac ako 50 vymeškaných neospravedlnených hodín, tiež za užívanie, či prechovávanie drogy, sústavné fajčenie a požívanie alkoholických nápojov kdekoľvek (škola, areál školy, akcie školy).


     XVI. Organizácia vyučovania
     1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín podpísaný riaditeľom školy a opatrený pečiatkou školy je v každej triede.
     2. Mimotriedna a mimoškolská činnosť žiakov sa uskutočňuje podľa rozvrhu schváleného riaditeľom školy.
     3. Začiatok vyučovania je o 08:00 hod. Žiak je povinný byť o 07:55 hod. v triede pripravený na prvú vyučovaciu hodinu.
     4. Hodinu začína učiteľ hneď po zazvonení.
     5. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Vyučovacie hodiny začínajú a končia podľa zvonenia.
     6. Prestávky sú 10 minútové, po 2. vyučovacej hodine je 20 minútová, ktorú žiaci trávia v budove školy a v prípade priaznivého počasia vonku od 16.04. do 14.10. kalendárneho roka. Žiaci l. ročníka majú 45 minútovú obedňajšiu prestávku po 4. vyučovacej hodine a žiaci 2. až 4. ročníka majú obedňajšiu prestávku po 5. vyučovacej hodine, resp. výnimočne až po 6. vyučovacej hodine. Žiaci 2. stupňa majú 30 minútovú obedňajšiu prestávku po 6. vyučovacej hodine.
     7. Časové zadelenie dňa: 1. hodina 08:00 - 08:45 hod. prestávka 10 minút 2. hodina 08:55 - 09:40 hod. prestávka 20 minút 3. hodina 10:00 - 10:45 hod. prestávka 10 minút 4. hodina 10:55 - 11:40 hod. prestávka 10 minút 5. hodina 11:50 - 12:35 hod. prestávka 10 minút 6. hodina 12:45 - 13:30 hod. prestávka 30 minút
     8. Školský klub a školská jedáleň vychádzajú z režimu školy a pre svoju prevádzku majú vypracovaný vlastný poriadok.
     9. Dozor v školskej jedálni zabezpečujú vychovávateľky ŠKD a pedagogickí zamestnanci podľa rozvrhu dozorov.


     XVII. Práva zákonných zástupcov
     1. Zákonný zástupca má právo:
     a) požadovať od pedagogických zamestnancov a riaditeľstva školy informácie o prospechu, správaní a dochádzke svojho dieťaťa a o školských podujatiach,
     b) nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa,
     c) poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie,
     d) v odôvodnených prípadoch požiadať o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania aj na dobu dlhšiu ako jeden deň,
     e) podávať podnety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
     f) požiadať učiteľa o konzultácie, dohovoriť si s ním stretnutie,
     g) požiadať o odbornú radu pedagóga, výchovného poradcu, školského psychológa,
     h) zúčastniť sa vyučovacieho procesu po dohovore s príslušným vyučujúcim a súhlasom riaditeľstva školy.
     2. Zákonný zástupca nemá právo:
     a) nahliadnuť do klasifikácie iných žiakov a do ich písomných prác,
     b) dožadovať sa rozhovoru s pedagogickými zamestnancami počas vyučovacieho procesu od 07:45 hod. do 14:00 hod. a počas vedenia krúžkovej činnosti,
     c) vstupovať do učební a do školskej jedálne.
     3. Zákonný zástupca môže riešiť výchovno – vzdelávacie problémy svojho dieťaťa alebo otázky týkajúce sa bezpečnosti žiakov v škole a na podujatiach organizovaných školou a materiálneho vybavenia školy:
     a) s pedagogickými zamestnancami školy na základe predchádzajúceho dohovoru (telefonicky, e-mailom): - denne od 07:15 hod. do 07:45 hod. - v pondelok, utorok , stredu a štvrtok od 14:00 hod. do 15:30 hod.
     b) s vedením školy: - denne od 07:15 hod. do 07:45 hod. - v utorok, stredu a štvrtok od 14:00 hod. do 15:30 hod.

     XVIII. Povinnosti zákonných zástupcov
     1. Vytvoriť doma pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu, vzdelávanie a na plnenie školských povinností.
     2. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
     3. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
     4. Nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil úmyselne alebo neúmyselne.
     5. Dbať o to, aby jeho dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.
     6. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. (Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť žiaka na súťažiach, na organizovanej športovej príprave, prípadne iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú povinnú školskú dochádzku žiaka, môžu požadovať potvrdenie od lekára aj pri neprítomnosti trvajúcej menej ako 3 dni. Triedny učiteľ pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka, zasiela prostredníctvom riaditeľa školy rodičovi (zákonnému zástupcovi) písomné upozornenie na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky s výzvou na nápravu. V prípade neospravedlnenej neprítomnosti žiaka v počte nad 60 vyučovacích hodín oznámi túto skutočnosť škola na oddelenie sociálnych vecí príslušného miestneho úradu.
     7. V prípade, že rodičia sú rozvedení a dieťa (deti) je súdom pridelené do starostlivosti jednému z nich, škola všetky náležitosti týkajúce sa dieťaťa rieši výhradne s rodičom, ktorému je dieťa zverené. Druhému rodičovi poskytne informáciu o prospechu a správaní žiaka v škole.
     8. Ak sa žiakovi stane úraz v škole, rodič je povinný kontaktovať školu v deň, kedy sa úraz stal alebo nasledujúci pracovný deň. Ak sa žiakovi stane úraz počas akcie organizovanej školou mimo školy, žiakovi sa poskytne na nej prvá pomoc. Po skončení akcie sú rodičia povinní navštíviť bezodkladne lekára a informovať školu o výsledku. Rodič je povinný priniesť správu od lekára do 3 dní, na základe správy sa úraz zaeviduje. Nárok na odškodnenie nebude priznaný ak jeho nahlásenie bude viac ako 3 pracovné dni po dni, kedy sa úraz stal.

     XIX. Pedagogický dozor nad žiakmi
     1. Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Umožňuje pedagogickým zamestnancom školy (školského zariadenia), priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.
     2. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole (mimo školy) patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času a nie pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou.
     3. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách (školských zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy (školského zariadenia).
     4. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 07:30 hod. a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania.
     5. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii.

     XX. Vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi
     1. Dobré vzťahy medzi učiteľom a žiakom sú založené na vzájomnom rešpekte.
     2. Žiak si váži učiteľa pre jeho učiteľské schopnosti, osobné kvality, vedomosti a profesionalitu.
     3. Učiteľ si ctí individualitu každého žiaka a váži si jeho snahu.
     4. Učiteľ si rešpekt žiakov nevynucuje násilím, ale dodržiavaním zásad správnej komunikácie so zreteľom na vek a osobitosti žiaka, prejaví záujem o názory, pocity a potreby žiaka.
     5. Učiteľ častejšie využíva pochvalu ako motiváciu.
     6. Učiteľ nezosmiešňuje žiaka, ide príkladom v správaní.
     7. Učiteľ stanoví jasné pravidlá, vyžaduje ich dodržiavanie.
     8. Žiak učiteľovi vyká, je zdvorilý, poslúchne jeho dobre mienené rady.
     9. Triedny učiteľ spolupracuje s kolektívom triedy pri jej estetickej úprave.
     10. Práva ustanovené v tomto školskom poriadku sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.
     11. Škola nemôže žiaka, pedagogického zamestnanca a ďalších zamestnancov školy postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto školského poriadku.
     12. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

     XXI. Opatrenia proti šíreniu drog, násilia a šikany
     1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze a to aj mimo školy. Ani nesmú prechovávať takéto látky a nosiť ich do školy.
     2. Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo neho, alebo prichádza s takýmito látkami do kontaktu.
     3. Po oznámení uvedenej skutočnosti, triedny učiteľ urobí potrebné opatrenia - podľa závažnosti. Spolupracuje s koordinátorom prevencie.
     4. Triedny učiteľ podľa potreby kontaktuje rodičov.
     5. Priestupok zapíše do zošita v zborovni, v ktorom sa vedie evidencia priestupkov a pochvál.
     6. Priestupok sa prerokuje na zasadnutí pedagogickej rady.
     7. Koordinátor prevencie sústredí svoju aktivitu na žiaka, u ktorého sa priestupok zistil.
     8. Učitelia sprísnia počas dozoru kontrolu skrytých priestorov školy - šatne, WC.
     9. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.
     10. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, koordinátora prevencie alebo výchovného poradcu.
     11. Koordinátor prevencie úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, na ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca žiaka.

     XXII. Osobitné opatrenia pri vyučovaní
     1. Telesná a športová výchova:
     a) žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
     b) na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.
     2. Technická výchova, svet práce, technika, práca v areáli školy:
     a) žiaci dodržujú pokyny učiteľa o bezpečnosti pri práci,
     b) žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie a obuv,
     c) žiaci sú pri práci povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov.
     3. Vyučovanie v učebniach chémie, fyziky, informatiky, jazykovej učebni a knižnici:
     a) vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní v učebniach,
     b) žiak je povinný poznať a dodržiavať vnútorné poriadky učební,
     c) každý žiak je povinný v učebniach dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe a používať pracovný odev na laboratórne práce,
     d) žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané,
     e) pri práci v učebniach dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov,
     f) v učebniach je zakázané jesť a piť.

     XXIII. Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch
     1. Plavecký výcvik:
     a) plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľom školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania s odbornou kvalifikáciou,
     b) pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo zamestnanec poverený riaditeľom školy,
     c) cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov,
     d) žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia.
     2. Lyžiarsky výcvik:
     a) vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu,
     b) lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor,
     c) pred lyžiarskym zájazdom sú žiaci povinní priniesť informovaný súhlas rodičov.
     3. Škola v prírode:
     a) vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy,
     b) výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia,
     c) v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť.
     4. Školské výlety a exkurzie:
     a) každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd (iné hromadné školské podujatie) musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený,
     b) plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy,
     c) na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie,
     d) pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu, sú povinní žiakov vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji,
     e) žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozorujúcej osoby.

     XXIV. Záverečné ustanovenia
     1. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.
     2. Tento Školský poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2017.
     Zamestnanci boli oboznámení: 31.08.2017
     Rodičia boli informovaní o školskom poriadku na stránke školy, na rodičovskom združení.


     Ing. Monika Hlúšková
     riaditeľka školy

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie