• Zásady práce podporného tímu

      • členovia tímu sa riadia etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

      • základom pre prácu tímu je otvorenosť, transparentnosť, autenticita, úprimnosť, rovnocennosť a priateľské vzťahy jeho členov 

      • členovia tímu zachovávajú dôvernosť informácií  

      • postupnosť krokov – čo môže vyriešiť triedny učiteľ, treba nechať na neho - on je človek prvého kontaktu (aj rodičia, žiaci a učitelia musia poznať túto postupnosť) 

      • podporný tím však vzá́jomne zdieľa informácie a jeho členovia neustále spolupracujú - deti veľmi potrebujú pociťovať, že „ich ľudia“ stoja okolo nich a poskytujú im spoločnú a jednotnú oporu a bezpečie - členovia tímu navzájom spolupracujú tak, aby ich zručnosti a schopnosti sa dopĺňali 

      • členovia tímu tvoria oporu pre spoluprácu (rodičov, učiteľov, členov tímu) v záujme žiaka (ak napríklad učiteľ/rodič preťažuje dieťa, nevníma jeho reálny obraz) 

      • členovia tímu citlivo vyhodnocujú aktuálne potreby žiaka a prispôsobujú im svoje intervencie 

      • členovia tímu sa systematicky vzdelávajú 

      • členovia tímu sa pravidelne stretávajú (intervízia, supervízia, zosúladenie intervencií)