• Pedagogický asistent

     • Zákon č. 138/2019, § 21 

      Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 

       

       

      „Najdôležitejším výsledkom každého vzdelania je poznanie samého seba.“ 

      Ernst Feuchtersleben 

       

      Ing. Gabriela Rožeková  

      Kontakt 

      gabriela.rozekova@zsfandlyho.sk 

       

      Vzdelanie 

      Ekonomická Univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta  

       

      Doplňujúce vzdelanie 

      Nenásilná komunikácia 1., 2. úroveň, odborné vzdelávanie Mirabilis -Asistent pedagóga v ZŠ 

      Zippyho kamaráti 

      Kamaráti Jabĺčka  

      Školenie z Hejného metódy vyučovania matematiky, školenie zo slovenského jazyka  

       

      Prebiehajúce vzdelávanie 

      Doplňujúce pedagogické štúdium na EU v Bratislave  

      Škola inkluzionistov  

     • Pedagogický asistent

     • Lucia Aláčová

      kontakt 

      lucia.alacova@zsfandlyho.sk 

       

      Vzdelanie  

      Sociálno – právna akadémia  

       

      Doplňujúce vzdelanie 

      program Zippyho kamaráti 

      program kamaráti Jabĺčka  

      školenie k vyučovaniu matematiky Hejného metódou 

      školenie k vyučovaniu slovenského jazyka žiakov základnej školy 

      Škola inkluzionistov  

       

      Prebiehajúce vzdelávanie 

      Stredná odborná škola pedagogická, Modra 

      Škola inkluzionistov  

     • Pedagogický asistent

     •  

      Mojou úlohou je pomáhať žiakom prekonať prípadné ťažkosti vo vyučovacom procese podľa ich individuálnych potrieb. Robím to rada. :)

       

      Mgr. Gabriela Fialová

       

      Kontakt

      fialova1@zsfandlyho.sk

        

      Vzdelanie

      Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Žurnalistika

       

      Doplňujúce vzdelanie

      program Zippyho kamaráti

      školenie k vyučovaniu matematiky Hejného metódou

      školenie k vyučovaniu slovenského jazyka žiakov základnej školy

       

      Prebiehajúce vzdelávanie

      Doplnkové pedagogickéštúdium na UCM v Trnave

      Škola inkluzionistov 

     • Pedagogický asistent

     •  

      “Zaobchádzajte s ľuďmi ako keby boli tým, čím by mohli byť, a pomôžete im stať sa tým, čím sú schopní sa stať.”  J.W. Goethe

       

      Mgr. Mária Komanová 

      Kontakt

      maria.komanova@zsfandlyho.sk

       

       

      Vzdelanie

      Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - odbor sociálna práca

       

      Doplňujúce vzdelanie

      kurz Asistent pedagóga pre dieťa/žiaka so ŠVVP v MŠ/ZŠ

      kurz Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

      program Zippyho kamaráti

      program Kamaráti Jabĺčka

      školenie k vyučovaniu matematiky Hejného metódou

      školenie k vyučovaniu slovenského jazyka žiakov základnej školy

       

      Prebiehajúce vzdelávanie

      Doplňujúce pedagogickéštúdium na Trnavskej univerzite v Trnave

      Škola inkluzionistov 

       

     • Pedagogický asistent

     • Práci pre ľudí som sa zaviazala už v mladom veku. Preto som sa rozhodla študovať v odboroch, kde môžem toto poslanie realizovať. Snažím sa byť pozitívna, empatická a hlavne byť pre ostatných prínosom.

       

      Bc. Angela Kováčová

       

      Kontakt

      angela.kovacova@zsfandlyho.sk

       

      Vzdelanie

      Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - odbor všeobecná pedagogika

       

      Doplňujúce vzdelanie

      pravidelné sledovanie webinárov z portálu https://www.nevychova.cz/ 

      Škola inkluzionistov 

       

     • Pedagogický asistent

     • "Prestaň sa nenávidieť za to, čím nie si. Začni sa milovať za to, čím si."

       

      Mgr. Dana Madarová

      kontakt: dana.madarova@zsfandlyho.sk

       

      Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity  sv. Cyrila a Metoda v Trnave

       

      Doplňujúce vzdelávanie:

      Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese,

      Mgr. Zuzana Zimová - Práca s deťmi s neistou vzťahovou väzbou v prostredí školy

       

      Prebiehajúce vzdelávanie: Škola inkluzionistov

       

     • Pedagogický asistent

     • „Najdôležitejšie je dieťa.“  

       

      Anna Novosadová

       

      Kontakt

      anna.novosadova@zsfandlyho.sk 

       

      Vzdelanie

      Obchodná akadémia 

       

      Doplňujúce vzdelanie 

      program Zippyho kamaráti 

      program kamaráti Jabĺčka  

      školenie k vyučovaniu matematiky Hejného metódou 

      školenie k vyučovaniu slovenského jazyka žiakov základnej školy 

       

      Prebiehajúce vzdelávanie 

      Stredná odborná škola pedagogická, Modra 

      Škola inkluzionistov 

     • Pedagogický asistent

     • Mojím cieľom je byť predovšetkým vnímavým asistetom, ktorý je pripravený pomáhať integrovaným žiakom spôsobmi, ktorépre nich prístupnejšie, zrozumiteľnejšie a motivujú k vlastnému riešeniu úloh.

       

      Mgr. Katarína Okonkwová 

       

      Kontakt 

      katarina.okonkwova@zsfandlyho.sk

       

       

      Vzdelanie  

      Filozofická fakulta UKF v Nitre - Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov FRJ/ NOS 

       

      Doplňujúce vzdelanie 

      Školenie k vyučovaniu matematiky Hejného metódou 

       

      Prebiehajúce vzdelávanie 

      Škola inkluzionistov 

     • Pedagogický asistent

     • Mgr. Magdaléna Šuppová

       

      Kontakt

      magdalena.suppova@zsfandlyho.sk

       

      Vzdelanie

      Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - Predškolská a elementárna pedagogika

       

       

      Doplňujúce vzdelanie

      program Zippyho kamaráti

      školenie k vyučovaniu matematiky Hejného metódou

      školenie k vyučovaniu slovenského jazyka žiakov základnej školy

      Škola inkluzionistov 

       

      Prebiehajúce vzdelávanie 

      Škola inkluzionistov 

     • Pedagogický asistent

     • „Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.(John Wooden)


      Mgr. Jana Trubínyová

      Kontakt:

      jana.trubinyova@zsfandlyho.sk

      Vzdelanie:

      Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica – Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – geografia

      Doplňujúce vzdelanie:

      Preventívny program Zippyho kamaráti

      Prebiehajúce vzdelanie:

      Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Rozširujúce štúdium – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie