• Školský klub detí

     • Oddelenia ŠKD pracujú v kmeňových triedach, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami a majú k dispozícií koberec na relaxačnú činnosť. Každé oddelenie každoročne dopĺňa svoj fond spoločenských hier, hračiek a športových pomôcok. Pre športové a rekreačné činnosti je k dispozícií telocvičňa, ihriská  a plochy s detskými preliezačkami. Na relaxáciu a poznávanie môžu deti využívať aj záhradnú časť školského dvora. Stravovanie žiakov je zabezpečené priamo v budove školy priestrannou jedálňou s dostatočným počtom stolov a stoličiek. Pre výchovno-vzdelávací proces má ŠKD k dispozícii školskú knižnicu, ktorá sa nachádza priamo v budove, rozličné hudobné nástroje, videá a DVD nahrávky či didaktické pomôcky. Pani vychovávateľky v priebehu školského roka spolupracujú nielen s triednymi pani učiteľkami a rodičmi detí, ale spolupracujú aj s mestskými inštitúciami.

      Deti v školskom klube využívajú v skorých ranných a neskorých popoludňajších hodinách aj spoločenské miestnosti, ktoré sú vybavené knihami, spoločenskými hrami a hračkami, televízormi, CD / DVD prehrávačmi a notebookmi.