• Výchovný program

    • Cieľom výchovy a vzdelávania v ŠKD je umožniť dieťaťu:

     • získavať vzdelanie podľa „školského zákona“ ( Zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov),
     • získavať kompetencie,
     • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť
     • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním,
     • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
     • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
     • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie,
     • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa v tvorivo – umeleckých činnostiach, ako aj v športovej oblasti,
     • získať schopnosť zmysluplne využívať voľný čas poskytovaním dostatku námetov pre využívanie voľného času.