• Tematické oblasti

     • Tematické oblasti v sebe zahŕňajú výchovu: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

      Výchova a vzdelávanie sa realizuje v nasledujúcich tematických oblastiach výchovy :

       

      • Vzdelávacia oblasť cieľom je rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov.

       

      • Spoločensko-vedná oblasť - cieľom je spolurozhodovať o živote v skupine (vypočuť si opačný názor,  prejavovať úctu rodičom a členom v rodine, k ostatným ľuďom a ohľaduplnosť k osobám s handicapom, prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám, poznať a zachovávať tradície, rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní, uplatňovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa.

       

      • Pracovno-technická oblasť - cieľom je vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, vedieť spolupracovať so skupinou, rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, získavať základy zručností potrebných pre praktický život, získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.

       

      • Prírodovedno-environmentálna oblasť - cieľom je prejavovať pozitívny vzťah k prírode, pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.

       

      • Esteticko-výchovná oblasť - (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) cieľom je posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, rozvíjať základy vzťahu k umeniu, rozvíjať talent a špecifické schopnosti. Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia, podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, objavovať krásu v bežnom živote.

       

      • Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť - cieľom je uplatňovať základné hygienické návyky, rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog, pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy, poznať základné princípy zdravého životného štýlu, rozvíjať športový talent a schopnosti.

       

       

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie