• Študenstký míting v Burjassote

    • 24.03.2015 13:14
    • Práca na projekte sa postupne preniesla do environmentálnej roviny a do riešenia úloh sa pustil prakticky ten istý tím - deviataci. Ťažisko práce sa presunulo na hodiny angličtiny, ktorá je základným komunikačným prostriedkom medzi zúčastnenými krajinami a pripravované prezentácie si vyžadovali rozšírenie slovnej zásoby o množstvo odborných termínov. Výrazný pokrok deti zaznamenali i v zručnostiach z oblasti informatiky, ktoré zúročili pri tvorbe prezentácií. Potrebné bolo ich obzor rozšíriť o poznatky z odborov ako makromolekulárna chémia, fungovanie odpadového hospodárstva a jeho riešene v meste i celom regióne. Od začiatku realizácie projektu sme sa zamerali na separovaný zber a v tomto štádiu sme sa zoznámili i s prevádzkami, ktoré ho realizujú. 
    • viac
    • Študentský míting v Burjassote
    • Študentský míting v Burjassote

    • 12.12.2014 07:37
    • V dňoch 10. až 14.novembra 2014 sa uskutočnila IV. pracovné stretnutie v rámci projektu Comenius. Stretnutia sa z našej školy zúčastnili 3 učiteľky a 10 žiakov.
    • viac
    • Pracovné stretnutie Comenius na našej škole

    • 29.09.2014 11:36
    • Pracovné stretnutie Comenius na našej škole
     V dňoch  12.  až  16.  mája  2014  sa  na  našej  škole  uskutočnilo  pracovné  stretnutie
     učiteľov  partnerských  škôl,  ktoré  sú  zapojené  do  projektu  EÚ  v rámci  programu
     celoživotného vzdelávania, podprogramu Comenius, s  názvom “Let`s know, let´s  love, let`s
     protect out environment“.
     Prvá časť stretnutia bola zameraná na prípravu správy, v ktorej je potrebné vyhodnotiť
     doterajšiu  činnosť  na  proejkte.  V druhej  časti  sa  učitelia  zo  španielskeho  Burjassotu,
     Slovinskej  Izoly  a talianskeho  Vittoria  Venetta  spolu  s našimi  učiteľmi,  ktorí  na  projekte
     pracujú, dohodli, ako bude práca na projekte v budúcom školskom roku pokračovať.
     Prvý  rok  sa  činnosť  orientovala  na  spoznávanie  a dokumentáciu  pozoruhodných
     prírodných lokalít v materských krajinách. Deti z našej školy spracovali Smolenický kras a do
     konca školského roka ešte navštívia a zdokumentujú štyri národné parky a päť sprístupnených
     jaskýň na Slovensku. 
     V budúcom školskom roku sa činnosť zameria na spoznávanie racionálnych prístupov
     k životnému  prostrediu,  možnosťami  zlepšenia  separovaného  zberu  v najbližšom  okolí,
     ktorým  je  rodina  a škola,  mapovaním  známych  postupov  a na  základe  ich  poznávania  i
     navrhovaním  nových  možností  recyklácie  separovaných  surovín  v rámci  školy  i rodiny.
     Výsledným  produktom  by  mal  byť  workshop,  v ktorom  by  starší  žiaci  naučili  mladších
     spolužiakov  ako  sekundárne  využiť  plasty  či  iné  recyklovateľné  produkty,  aby  nezostávali
     dlhodobou záťažou pre životné prostredie.

      

    • viac
    • O mítingu v Izole

    • 29.09.2014 11:37
    • O mítingu v Izole  
          Päť dní v Izole utieklo ako voda. Nekonečné prípravy pracovných materiálov, nácvik programu, obavy z neznámeho prostredia - z rodín, v ktorých mali bývať i priateľov, ktorých ešte iba mali spoznať, očakávanie nových zážitkov - to všetko sprevádzalo pocity detí pred odchodom do Slovinska. My učitelia zodpovední za hladký priebeh akcie sme zas boli napätí, aby sa podarilo bezpečne dôjsť do Izoly  a úspešne zrealizovať všetko, čo sme si naplánovali.  
          Ani si poriadne neuvedomujúc jednotlivé udalosti hektického týždňa sme opäť sedeli v autách a vracali sa do Pezinka. Všetkým sa v hlavách odvíjal “film“ zážitkov  uplynulých piatich dní, s ktorými sa s vami chceme podeliť. TU môžete vidieť fotoreport z pondelkovej cesty do Izoly. Atmosféra utorkového pracovného dňa je zaznamenaná TU. Exkurzia do prírodných parkov Strunjan a Sečovlje salina, prehliadka Piranu a “Kultúrna noc“ - udalosti stredy sú TU. Štvrtkovú prehliadku jaskynného komplexu Škocjan s nami môžete absolvovať TU a s náladou piatkového návratu sa s vami podelíme TU. 
          Všetci bohatší o množstvo zážitkov sme už na spiatočnej ceste spriadali plány, ako budeme pokračovať v práci. V prvom rade bolo potrebné spracovať hodiny materiálu  nasnímaného na videozáznam. Najviac skúseností, ale hlavne obrovskú chuť, mala Miška Nemcová, s prácou bola hotová za pár dní a výsledok môžete vidieť TU
          Za najmenej zaujímavú sme v skutočnosti považovali prehliadku múzea Sečovlje salina, s témou sa neuveriteľne pútavo vysporiadala Linda Gréková, a jej prezentáciu môžete vidieť TU.
          Dôležitou súčasťou projektu je jeho propagácia v masmédiách. O všetkých akciách prinášame informácie v lokálnej tlači, školskom časopise  a po stretnutí v Izole sme dostali  priestor i v Pezinskej televízii, kde sa v relácii “Téma“ podelili so svojimi pocitmi Linda Gréková a Miška Nemcová TU
          Stretnutie v Izole je za nami, ale práca na projekte je stále v plnom prúde. Novou métou, ku ktorej sa treba prepracovať je stretnutie v španielskom Burjassote, ktoré sa uskutoční v novembri. Účasť si treba zaslúžiť a deti už opäť naplno pracujú. Výsledkom sú stále nové pohľady monitorujúce dojmy z Izoly, slovenskú verziu prezentácie Moniky Hanusovej môžete vidieť TU a Nikoly Valešovej TU.
          Všetky prezentácie majú i svoju anglickú verziu, vidieť ich môžete TU, TU a TU.
    • viac
    • Študentský míting v Izole

    • 29.09.2014 11:37
    • Študentský míting v Izole  
        V pondelok, 24. marca 2014, sa v slovinskej Izole začne prvé stretnutie žiakov zapojených do projektu v rámci programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Comenius, pod názvom “Let`s love, let`s protect out environment“. Stretnutia sa zúčastnia študenti, ktorí sa postupne vyprofilovali svojou prácou na aktivitách, ktoré z projektu vyplynuli.
        Práca na projekte sa pohybuje v štyroch pracovných rovinách. Najdôležitejšou je zdokonaľovanie sa v angličtine, ktorá je komunikačným jazykom medzi zúčastnenými krajinami. Ťažisko práce spočíva vo vedomostiach z prírodných vied, keďže podstata projektu je environmentálna. Nemenej dôležitá je výtvarná výchova, ktorá nielenže dáva priestor talentovaným deťom, ale v rámci projektu je chápaná i ako univerzálny neverbálny prostriedok na vyjadrenie predstáv o konkrétnych prírodných javoch. Obrovský význam má zdokonaľovanie sa vo využívania informačných technológií, keďže výsledok každej činnosti je potrebné zdokumentovať.   
        V prvej etape, ktorej cieľom bolo spoznávanie a dokumentácia chráneného územia, sme vytipovali, navštívili a zdokumentovali chránené územie v blízkosti nášho mesta. S ohľadom na obmedzené časové možnosti súvisiace s blížiacou sa zimou sme hľadali miesto   dostupné, ale i zaujímavé. Po zrelom uvážení sme sa rozhodli pre Smolenický kras, ktorý je pozoruhodnou lokalitou v mnohých aspektoch. TU  
        Túru sme uskutočnili začiatkom decembra, počasie nám bolo naklonené a zúčastnilo sa jej 33 žiakov a traja učitelia TU.  
        V ďalšom štádiu sme mohli pristúpiť k spracovaniu získanej dokumentácie, ktorej podstatou sú prezentácie v PowerPointe. Prezentácie obsahujú fotografie doplnené textom. Postupne sa začala formovať skupina ochotná a schopná pracovať na príprave prvého študentského stretnutia v Izole. Počet detí na výjazde je limitovaný, výber vôbec nebol jednoduchý a medzi deťmi postupne zavládla potrebná pozitívna rivalita. Na prezentáciách pracovalo niekoľko skupín, na stretnutie v Izole bola vybraná práca Romany Sejčovej a Nikoly Valešovej TU. Na  stránke školy si však môžete pozrieť i prezentáciu Lindy Grékovej a Moniky Hanusovej TU
        Významnou časťou bolo natočenie videovizitiek, ktoré boli potrebné na to, aby naši projektoví partneri v Slovinsku, Španielsku a Taliansku spoznali našu školu i žiakov. Autorkami vizitky žiakov sú Martina Pepuchová a Michaela Nemcová TU a vizitky školy Laura Olívia Laláková a Natália Hagarová TU. Laura okrem toho pripravila i prezentáciu o škole TU
        Dôležitým bodom bolo zostavenie päťjazyčného slovníka TU základných dorozumievacích pojmov. (5 jazykov preto, že v autonómnom spoločenstve Valencia, kde sa partnerské mesto Burjassot nachádza, je úradným jazykom katalánčina). 
        Ťažisko výtvarnej činnosti bolo na začiatku v návrhu loga pre projekt. Návrhy vyrábali deti na výtvarnej výchove, ale i na informatike. V druhej etape prišli na rad kresby - úlohou detí bolo rôznymi technikami zobraziť slová, ktoré spolu s kresbami budú zaradené do environmentálneho slovníka. Kresby zobrazujúce jazero TU, les TU, kvet TU, list TU a mach TU  
        Špecifickou prácou je prezentácia Silvie Halamičkovej, v ktorej predstavila sprístupnené jaskyne na Slovensku. Slovenskú verziu môžete vidieť TU a anglickú TU.  
        Doplnkovým programom na stretnutí v Izole je Kultúrna noc, pre ktorú pripravili prezentácie o slovenských tradíciách Martin Gembeš. Slovenskú verziu môžete vidieť TU a anglickú  TU a Michaela Nemcová TU.
        Na prehliadku po Pezinku a okolí vás vo svojej práci pozve Natália Hagarová TU.
       Na prvom študentskom stretnutí v slovinskej Izole sa zúčastnia Martin Gembeš, Linda Gréková, Natália Hagarová, Silvia Halamičková, Monika Hanusová, Laura Olívia Laláková, Michaela Nemcová, Martina Pepuchová, Nikola Valešová a Matej Valiček a učitelia Mgr. Bronislava Noskovičová - koordinátorka projektu, Alena Golianová - učiteľka geografie, Ing. Monika Hlúšková - učiteľka informatiky, PhDr. Vladimír Gába - technický koordinátor  a Mgr. Milan Pivarček - interný asistent. Realizácia výtvarných prác prebiehala pod vedením Mgr. Aleny Burdanovej. 
    • viac
   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie