Koordinátor preventívnych aktivít

    • Plán činnosti koordinátorky preventívnych aktivít


     Mgr. Alena Golian

     Činnosť koordinátorky sa bude zameriavať na realizáciu rámcových úloh vyplývajúcich z výchovného a vzdelávacieho programu školy týkajúcich sa formovaniu postoja žiakov k legálnym a nelegálnym drogám. Práca školy vychádza zo skutočnosti, že postoj detí k závislostiam vyplýva hlavne z celospoločenskej klímy nastavenej na konzumný spôsob života, v ktorom zanikajú základné humánne hodnoty a deťom chýba elementárny hodnotový rebríček.
     Škola je špecifickým prostredím s vlastnými pravidlami pre drogové subkultúry, má priestor hlavne na nenásilné podchytenie detí a môže prispieť k dobrému základu pre racionálny prístup k alkoholu a cigaretám, ktoré sú pre deti najreálnejšou hrozbou. Komplex poznatkov by im mal pomôcť vyhnúť sa nástrahám vyplývajúcich z konzumácie alkoholických nápojov, fajčenia či užívania tabletiek. Škola má možnosť formovať i postoj k nelegálnym drogám a behaviorálnym závislostiam. Ak má byť prevencia účinná, najdôležitejším faktorom musí byť dôslednosť pri realizácii opatrení a jednotné pôsobenie zo strany školy i rodičov, v čom má naša spoločnosť veľmi výrazné rezervy Špecifickým fenoménom je stále sa zhoršujúca sa závislosť detí na sociálnych sieťach a mobilných telefónoch, kvôli ktorým sa nedokážu zúčastňovať činnosti v reálnom živote v obave, že im čosi unikne vo virtuálnom priestore, nedokážu medzi sebou reálne komunikovať. Ale opäť - i tu sú deti verným odrazom spoločnosti dospelých. 
     Tento školský rok máme v pláne :
     - v oblasti prevencie a poradenstva spolupracovať s rodičmi, aby mali dostatok informácií, ako môže byť škola a inštitúcie zamerané na poradenstvo nápomocná pri riešení výchovných problémov
     - na vyučovacích hodinách, ktoré sú na tento účel vhodné (etická výchova, občianska výchova, biológia, chémia), budú učitelia sprostredkúvať informácie o drogách a iných psychotropných látkach, aby sa im deti, poznajúc ich negatívne účinky, mohli
     vyvarovať
     - diskusiami na triednických hodinách sa učitelia budú snažiť o formovanie správneho hodnotového rebríčka
     - pozornosť budeme venovať dôslednej výchove týkajúcej sa nebezpečenstva behaviorálnych závislostí ako patologické hráčstvo, internet a ním spojené nástrahy, čiže o závislostiach, ktoré nespôsobujú chemické substancie, ale druh činnosti, ktorá je chápaná ako návyková a môže mať rôzne príčiny (introvercia, únik do samoty, osamelosť, výsmech a pod.).
     Konkrétne preventívne programy, ktoré plánujeme uskutočniť :
     I. stupeň
     - prevenčno-náučný program „Bezpečná škola“(žiaci 1.- 4. ročníka) v spolupráci s Mestskou políciou, nácvik bezpečného správania na dopravnom ihrisku
     - projekt zameraný na elimináciu šikanovania (žiaci 1. ročníka) - v spolupráci s Mestskou políciou
     - kyberšikana - (4.ročník)
     - vzťahy v triede (podľa potreby) - školské psychologičky
     - klíma v triede - výchovná aktivita (OZ ACET) - november
     II. stupeň
     V. ročník
     - Programy na utužovanie kolektívu - školské psychologičky
     - klíma v triede - výchovná aktivita (OZ ACET) - november
     VI. ročník
     - Programy na utužovanie kolektívu - školské psychologičky
     - Sociálne siete a nebezpečenstvo internetu - výchovná aktivita (OZ ACET) - február
     VII. ročník
     - Sociálne siete a nebezpečenstvo internetu - výchovná aktivita (OZ ACET) - február
     VIII. ročník
     - exkurzia do centra pre liečbu drogových závislostí - 35 žiakov - január
     - Sex, HIV, partnerské vzťahy - (OZ ACET) - máj
     IX. ročník
     - exkurzia do centra pre liečbu drogových závislostí - 35 žiakov - január
     - Sex, HIV, partnerské vzťahy - 9. ročník (OZ ACET) - máj

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie