• Koordinátor podporného tímu Mgr. Mária Neurath

     • Dávaj pozor na svoje myšlienky, stanú sa slovami.

      Dávaj pozor na svoje slová, stanú sa činmi.

      Dávaj pozor na svoje činy, stanú sa zvykmi.

      Dávaj pozor na svoje zvyky, stanú sa charakterom.

      Dávaj pozor na svoj charakter, stane sa tvojím osudom.   

      Confucius

       

      Kontakt 

      Mgr. Mária Neurath

      maria.neurath@zsfandlyho.sk 

       

      Vzdelanie 

      Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Matematika-Chémia  

      Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Špeciálna pedagogika - poradenstvo  

      2. atestácia podľa § 50 zákona č. 317/2009 O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  

      Dialóg, Slovenský Inštitút pre Výcvik v Gestalt Psychoterapii - Dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, akreditovaný Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii uončený 25.11.2016 zložením záverečnej skúšky. Zápis do zoznamu psychoterapeutov.  

       

      Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. (Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.) 

       

      Doplňujúce vzdelanie  

      Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, 

      Krízová inetrvencia, 

      Základy krízovej intervencie pre pomáhajúcich profesionálov  

      Test kresby stromu,  

      Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie - 1. úroveň,  

      Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese - 2. úroveň,  

      Zippyho kamaráti,  

      Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese,  

      lektor Hejného metódy,  

      Goetheánske umenie v umeleckej terapii  

       

      Prebiehajúce vzdelávanie  

      VÚDPaP - Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii (ukončenie -marec 2022) 

      Škola inkluzionistov  ,

       

      Zákon č. 138/2019, § 38 

      Koordinátor podporného tímu 

      • koordinuje činnosť jednotlivých členov školského podporného tímu 

      • koordinuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie,  

      • plánuje individuálne a skupinové aktivity detí alebo žiakov uskutočňované školským podporným tímom a vyhodnocuje ich účinnosť,  

      • zabezpečuje súčinnosť členov školského podporného tímu s ďalšími pedagogickými zamestnancami a vyhodnocuje jej účinnosť. 

      • systematicky sumarizuje činnosti tímu 

      • sleduje efektivitu práce  

      • deleguje  požiadavky na tím konkrétnym členom 

      • organizuje pravidelné stretnutí tímu 

      • vedie dokumentácie a prezentáciu (zápisnice, všeobecnú kartotéku, záznamy činnosti, webstránku, prezentáciu navonok, listy na súdy, kuratelu) 

      • usmerňuje činnosti podporného tímu 

      • prijíma podnety (od podporného tímu, od riaditeľa či iných účastníkov, rodičov) a predostierať ich podporného tímu 

      • získava a sumarizuje spätnú väzbu k práci tímu, k jednotlivým intervenciám

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie