• Psychológ

     • „Zabudnite na to, že nie ste dokonalí.  Žite takí, akí ste.“  

      Karen Horneyová 

       

      Mgr. Jana Grebáčová  

      Psychologička (primárne prvý stupeň) 

      Kontakt 

      jana.tircova@zsfandlyho.sk 

       

      Vzdelanie 

      Filozofická fakulta UCM v Trnave - Psychológia  

       

      Doplňujúce vzdelanie  

      Práca s emóciami pomocou arteterapie 

      Certifikát k diagnostike Baum test podľa Kocha 

      Zippyho kamaráti  

      Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami 

      Krízová intervencia na školách 

      Kamaráti Jabĺčka 

      Artefiletika do každej školy - techniky artefiletiky na 1. stupni ZŠ 

       

      Prebiehajúce vzdelávanie  

      Škola inkluzionistov  

       

     • Psychologička (primárne druhý stupeň)

     • Mgr. Natália Ľubušká

      Psychologička (primárne druhý stupeň)

      Kontakt 

      natalia.lubuska@zsfandlyho.sk 

       

      Vzdelanie 

      Filozofická fakulta Trnavskej univerzity - Psychológia  

       

      Doplňujúce vzdelanie  

      Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ 

      Korekčný program Mirabilis pre deti so ŠVVP na 1. stupni ZŠ 

      Senzorické hry 

      Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov 

      Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť 

      Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých 

      Ako nevyhorieť pri pomáhaní 

      Vzťahová väzba - teória a prax 

      Práca s detskou kresbou 

      Test kresby postavy 

      KUPOZ 1 - Práce s programem pro rozvoj pozornosti stupeň Junior 

      Kurz BAUM TEST 

      Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami  

      Prebiehajúce vzdelávanie  

      Škola inkluzionistov  

       

      Zákon č. 138/2019, § 24  

      Školský psychológ v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie 

      • poskytuje psychologickú diagnostiku detí a žiakov, krízovú intervenciu, odbornú pomoc a psychologické poradenstvo deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie,  

      • poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,  

      • poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,  

      • poskytuje psychologickú prevenciu, intervenciu a krízovú intervenciu zameranú na podporu duševného zdravia detí, žiakov a učiteľov v školách,  

      • poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,  

      • podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami. 

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok Slovakia
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Grebáčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Mária Neurath maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie