• Kariérová poradkyňa

     • Mgr. Dagmar Udvardiová 

      Kontakt: dagmar.udvardiova@zsfandlyho.sk  

       

      Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta – študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  

      1. atestácia podľa § 50 zákona č. 317/2009 O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch     

      University of the Nations, New Zealand, Family Ministry School   

       

      Cieľom kariérového poradenstva je zosúladiť kariérový vývin žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi, záujmami a potrebami trhu práce. Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami, výchovným poradcom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení pri profesijnej orientácii žiakov. 

       

      Kariérové poradenstvo je služba, ktorá napomáha v procese rozhodovania žiaka: 

      • vo vzdelávacom procese, 

      • vo voľbe štúdia a povolania 

      • pri životnom plánovaní 

      • pri pracovnom uplatnení sa na trhu prác 

       

      Kariérový poradca 

      • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí 

      • vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce, 

      • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom v otázkach štúdia na stredných školách 

      • informuje o požiadavkách jednotlivých študijných odborov, rôznych povolaní a pomáha žiakom, aby si optimálne vybrali 

      • sleduje študijno-profesijné záujmy žiakov 

      • spolupracuje s inými odborníkmi pri voľbe štúdia alebo povolania žiakov so ŠVVP potrebami 

      • sprostredkúva informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v regióne, na Slovensku, v EÚ 

      • učí žiakov využívať IKT, osobitne internet pri vyhľadávaní informácií o školách, povolaniach a zamestnaniach (QR kódy škôl, KSK) 

      • podporuje vzdelanostné ašpirácie žiakov 

      • pozná problematiku kariérneho vývinu v celoživotnom priebehu, tranzitných a vývinových úloh 

      • dobre pozná aktuálne problémy trhu práce, vie sa orientovať v problematike pracovného práva 

      • pripravuje žiakov na vstup na trh práce 

      • osobitnú pozornosť venuje žiakom, ktorým sa nedarí napĺňať základné vzdelávacie ciele, nadaným a talentovaným žiakom, žiakom zo sociálne znevyhodneného prostredia 

      • zabezpečuje a organizuje besedy, exkurzie, rôzne súťaže, stretnutia, tematické výstavy, návštevy rôznych aktuálnych akcií 

      • pomáha žiakom stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele 

       

       

      Zákon č. 138/2019, § 38

      Kariérový poradca vykonáva činnosti kariérového poradenstva.

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11
     90201 Pezinok
     Pezinok
     Slovakia
    • Riaditeľka školy:
     Ing. Monika Hlúšková
     033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky:
     PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň)
     Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň)
     Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník:

     psycholog1@zsfandlyho.sk
     Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička
     pre 5-9. ročník:
     Mgr. Natália Ľubušká -
     psycholog2@zsfandlyho.sk
    • Výchovný poradca:
     Mgr. Mária Neurath
     maria.neurath@zsfandlyho.sk
    • Školská jedáleň:
     p. Alena Malíšková
     033 / 641 34 17
     stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí:
     budova ZŠ
     0911 / 233 653

     budova ŠKD
     0911 / 971 658
   • Prihlásenie