• Plán práce

    • PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO PORADCU PRE ŠK. ROK 2021/2022

      

      

     SEPTEMBER

     1. Vypracovať plán poradenstva.

     2. Rozbor rozmiestnenia absolventov v minulom školskom roku. Štatistika.

     3. Beseda so žiakmi 8. a 9. ročníka o možnostiach štúdia na jednotlivých typoch SŠ

     4. Informovať rodičov na RZ o možnosti individuálnych pohovorov žiakov a rodičov s ŠP o štúdiu na SŠ – podľa dohody.

     5. Na RZ informovať rodičov a na TH žiakov 8. a 9. roč. o možnosti urobiť si testy k profesijnej orientácii.

     6. Spresniť a doplniť evidenciu žiakov končiacich dochádzku na ZŠ, pokračovať v profesijnej orientácii.

     7. Propagačná činnosť – stredné školy

     8. V spolupráci so žiakmi 9. roč. pripraviť triedne nástenky KAM PO SKONČENÍ ZŠ

      

      

      

     OKTÓBER

     1. Informovať rodičov a žiakov 9. roč. o projekte KOMPARO.

     2. Dopĺňanie údajov o voľbe povolania.

     3. Spolupráca so školskými poradcami SŠ.

     4. Prezentácie SŠ.

     5. Pracovné stretnutie školských poradcov ZŠ (podľa plánu CPPPaP)

      

      

     NOVEMBER

     1. Na zasadnutí PR informovať o predbežnom záujme žiakov 8. a 9. roč.

     2. Príprava na prijímacie pohovory – systém, realizácia.

     3. Informovať žiakov a rodičov o DŇOCH OTVORENÝCH DVERÍ na SŠ.

     4. V spolupráci s firmou EXAM realizovať projekt KOMPARO.

     5. Zber záujmov pre potreby ŠVS – podľa harmonogramu

      

      

      

     DECEMBER

     1. Informovať žiakov o nových odboroch na SŠ.

     2. Individuálne pohovory so žiakmi.

     3. Exkurzia žiakov 9. roč. na SŠ (využívanie DOD)

     4. Zistiť záujem žiakov 5. roč. o štúdium na 8-roč. gymnáziách, vyplniť dokumentáciu, odoslať na ŠVS

      

      

     JANUÁR

     1. Doplnenie údajov do prihlášok žiakov na SŠ (známky po pedagogickej rade).

     2. Zistiť zmeny záujmu žiakov o SŠ – informácie poslať do ŠVS.

     3. Uskutočniť RZ v 8. a 9. roč. so zameraním na problematiku profesijnej orientácie

     4. Poradenská činnosť VP – priebežne

     5. Zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať

     žiakov a rodičov

     FEBRUÁR

     1. Zber záujmov pre potreby ŠVS – podľa harmonogramu

     2. Individuálna starostlivosť o žiakov pred prijímacími pohovormi.

     3. Odoslať prihlášky žiakov do SŠ s talentovými skúškami.

     4. Informovať žiakov o naplnenosti SŠ zo štatistík ŠVS – program PROFORIENT

     5. Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom - priebežne

      

      

     MAREC

     1. Sledovať talentovaných žiakov prostredníctvom súťaží a olympiád (uviesť do prihlášky na SŠ).

     2. Sledovať úspešnosť žiakov na talentových skúškach.

     3. Podľa výsledkov v talentových skúškach orientovať neprijatých žiakov na iné SŠ.

     4. Pracovať so žiakmi so záväznými oznámeniami o štúdiu na SŠ.

      

      

     APRÍL

     1. Simulácia umiestnenia žiakov na základe vých.-vyuč. výsledkov a Testovania 9

     2. Odoslať prihlášky žiakov do SŠ a 8-ročných gymnázií.

     3. Pripraviť a na protipodpis odovzdať zákonným zástupcom žiakov zápisné lístky na SŠ

     4. Evidencia prijatých žiakov na bilingválne gym. a SŠ s talentovými skúškami

      

      

     MÁJ

     1. Prijímacie skúšky na SŠ. Sledovanie úspešnosti našich žiakov.

     2. Podľa pokynov MŠ pokračovať v reorientácii neprijatých žiakov.

     3. Evidencia prijatých žiakov na SŠ

     4. Vyplnenie a odoslanie prihlášok žiakov zúčastňujúcich sa II. kola PP

      

      

     JÚN

     1. Druhé kolo prijímacích skúšok na SŠ – podľa pokynov MŠ.

     2. So žiakmi 8.roč. vyplniť dotazník PODKLADY PRE VSTUPNÝ DOKLAD ŽIAKA a následne vyplniť prihlášky na SŠ pre nasledujúci školský rok

     3. Zistiť záujem žiakov 7. roč. o štúdium na SŠ, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku (5-ročné štúdium). Vyplniť vstupné doklady.

     4. Doručiť vstupné doklady žiakov 7. a 8. roč. do ŠVS.

     5. Ukončiť rozmiestnenie žiakov 9. roč.

     6. Vypracovať správu o činnosti ŠP a výsledkoch rozmiestnenia žiakov školy