• Miesto, poslanie a význam výchovného (školského) poradcu v škole

    • ŠKOLSKÝ  PORADCA
     (jeho miesto, poslanie a význam v škole)

         1. Základné informácie
              Školský poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie, ako aj v oblasti prevencie problémového vývinu detí. Úzko spolupracuje s CPPPaP, školskou psychologičkou, špeciálnym pedagógom, triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov.

         2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou 
                     V oblasti profesijnej orientácie ŠP poskytuje poradenský servis 
           pre rodičov a žiakov:
         • informuje o možnostiach štúdia na stredných školách,
         • usmerňuje pri voľbe povolania, pomáha vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
         • informuje o povolaniach,
         • umožňuje žiakom stretnutia so zástupcami stredných škôl, zabezpečuje účasť žiakov na prezentáciách SŠ (tzv. Deň otvorených dverí).

         3. Dôležité termíny
         • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku  na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu riaditeľovi základnej školy  T: do 20.2.2022

         • TALENTOVÉ SKÚŠKY:  15. marec -  30. apríl 2022

         • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory                             T: do 10.4.2022

         • 1. kolo prijímacích skúšok: 1. termín  -  9.5.2022
                                                      2. termín  -  12.5.2022
         • 2. kolo prijímacích skúšok: 21.6.2022


            Podrobnejšie informácie na www.svs.edu.sk
                                                             
         4. Kontakt: nunvarova@centrum.sk, tel.č. 033/6412253 alebo  0908028157                          

          CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE  ŽIAKOV 9. ROČ.


         • Uskutoční sa 6. a 7. apríla 2022  zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky                                                                              

     Bližšie informácie na stránkach:  www.statpedu.sk       www.nucem.sk

   • Kontakt

    • Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok
    • sekretariat@zsfandlyho.sk
    • 033 / 641 22 53
    • Fándlyho 11 90201 Pezinok
    • Riaditeľka školy: Ing. Monika Hlúšková 033 / 641 22 53
    • Zástupcovia riaditeľky: PaedDr. Ingrid Laláková (pre I. stupeň) Mgr. Martina Šnircová (pre II. stupeň) Mgr. Monika Číková (nepedagogický úsek)
    • Školská psychologička - pre 1-4. ročník: Mgr. Jana Tirčová 0917 199 374 (volať po 14.00 hod) psycholog1@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Školská psychologička - pre 5-9. ročník: Mgr. Natália Ľubušká 0944 858 212 (volať po 14.00 hod) psycholog2@zsfandlyho.sk Denne v čase od 7:00 do 15:00 hod.
    • Výchovný poradca: Mgr. Anna Nunvářová 0908/ 028 157
    • Školská jedáleň: p. Alena Malíšková 033 / 641 34 17 stravovanie@zsfandlyho.sk
    • Školský klub detí: budova ZŠ 0911 / 233 653 budova ŠKD 0911 / 971 658
   • Prihlásenie